Η Παγκόσμια Γεωδαισία των Ελλήνων

[06/04/2014 - 09:15]

Η Παγκόσμια Γεωδαισία των Ελλήνων

Στὰ παρακάτω κείμενα, ποὺ γράφει ὁ Παναγιώτης, δὲν θὰ παρέμβω.
Γνωρίζω, λόγῳ Μανιᾶ, καὶ τῶν μελετῶν του, πὼς ναί, πράγματι, στὸν Αἰγαιακὸ χῶρο (κι ὄχι μόνον) κάθε πόλις, ναός, ἀφιέρωμα ἔχουν τὴν θέσιν τους καὶ τὴν

σημασία τους.

Θεοφάνης Μανιᾶς ἔχει κάνῃ ἐξαιρετικὲς μελέτες, ἐτῶν, ποὺ κατόπιν τῶν δημοσιεύσεῶν τους μᾶς βοήθησαν, ὅσους ἀσχολούμεθα μὲ τὸ θέμα, νὰ ἐμβαθύνουμε καὶ νὰ βροῦμε νέα ἐρεθίσματα γιὰ νὰ κατανοήσουμε καλλίτερα τὰ ὅσα ὑπάρχουν στον πλανήτη μας.

Βέβαια, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οἱ χρονολογίες εἶναι συνήθως κάπως …ἀσαφῆς. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἀκυρώνει τὰ εὑρήματα.

Τὰ εὑρήματα ὑπάρχουν κι ἐμεῖς ὀφείλουμε καὶ νὰ τὰ τοποθετήσουμε χρονικὰ ἀλλὰ κυρίως νὰ τὰ κατανοήσουμε… Ὅταν θὰ μπορέσουμε.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Προσωπικῶς πιστεύω πὼς οἱ Ἕλληνες εἶχαν ἀφήσῃ τὸ στίγμα τους σὲ κάθε σημεῖον τοῦ πλανήτου, διότι ἁπλούστατα οὐδέποτε παρουσιάστηκαν κάπου ὡς βάρβαροι κατακτητές. Αὐτὸ ὅμως χρειάζεται ἀποδείξεις, ποὺ δὲν διαθέτουμε…. Ἄρα οἱ δικές μου σκέψεις, ποὺ ἴσως νὰ εἶναι ἀληθεῖς, ἴσως κι ὄχι, τυγχάνουν περαιτέρῳ ἐρεύνης.

Οἱ Ἕλληνες Ὑπερβόρειοι ἔκτισαν τὶς πυραμίδες σὲ ὁλο τὸν κοσμο:

α΄ μέρος

Η Παγκόσμια Γεωδαισία των Ελλήνων

Στὴν Ταϊλάνδη λατρεύεται ὁ Βούδας. Ἐπίσης λατρεύεται ὁ Ἡρακλῆς, ὡς θεός, διότι ὁ Ἡρακλῆς προστάτευσε τὸν Βούδα ἀπὸ ἕναν ἀντίπαλό του.

Στὰ ἀρχαία μνημεῖα τους ἔχουν κολῶνες ἑλληνικῆς τεχνοτροπίας, μὲ ἑλληνικὲς ἐπιγραφές.

Η Παγκόσμια Γεωδαισία των Ελλήνων

Ὄχι, δὲν εἶναι λατινικά.

Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο τὸ πῆραν ἀπὸ τὴν Εὔβοια.

Κάνουν καὶ μία ἑορτὴ ἐκεῖ, στὴν ὁποία τρέχουν παιδιὰ ντυμένα μὲ ἑλληνικοὺς χιτῶνες καὶ ἡ βραβευσις εἶναι ἕνα στεφάνι ἐλαίας.
(Τὴν σχετικὴ φωτογραφία δὲν μπορῶ αὐτὴν τὴν στιγμὴ νὰ τὴν βρῶ.)

Δεῖτε ὅμως ἀρχαῖο ναὸ στὴν Ταϊλάνδη, Ἑλληνικοῦ τύπου.

Η Παγκόσμια Γεωδαισία των Ελλήνων

Προσέξτε τώρα πῶς οἱ Ἕλληνες ὑπερβόρειοι ἔκτισαν ὅλες τὶς πυραμίδες στὸν κόσμο καὶ ὅλα τὰ ἀρχαῖα ἀριστουργήματα.

Τὸν χρυσὸ ἀριθμὸ φ καὶ τὸ π, καθὼς καὶ γνώσεις γεωδαισίας, μόνον οἱ Ἕλληνες εἶχαν.

Οἱ Αἰγύπτιοι δὲν γνώριζαν οὔτε τὸ ὕψος τῆς πυραμίδος τους καὶ ἔπρεπε, μετὰ ἀπὸ χιλιάδες χρόνια, νὰ πάῃ Ὁ Θαλῆς γιὰ νὰ τοὺς τὸ δείξῃ.

Πῶς λοιπόν θά μποροῦσαν νά γνωρίζουν κάτι γιά τήν χρυσῆ τομή;

β΄ μέρος

Εἴπαμε ὅτι στὴν Ταϊλάνδη οἱ Ἕλληνες ἔχουν ἀφήσει τὰ «σημάδια» τους μὲ τὸν Ἡρακλῆ κλπ.

Δεῖτε τώρα τὶς παρακάτω φωτογραφίες:

Η Παγκόσμια Γεωδαισία των Ελλήνων

 

Η Παγκόσμια Γεωδαισία των Ελλήνων

Ἡ ἀπόστασις τοῦ Ankor Wat (Ταϊλάνδη) ἀπὸ τὸ Indus Valley (Mohenjo-daro – παλαιότερα ἔγραψα ὅτι εἶναι Μινωἱκὴ πόλη) εἶναι 2.339,5 μίλια.

Ἡ ἀπόστασις Indus Valley (Mohenjo-daro) – Γκίζα εἶναι 2.339,5 μίλια.

Ἡ ἀπόστασις Ankor Wat – Γκίζας εἶναι 4754 μίλια.( 2.339,5+2.339,5= 4754.

Αὐτὸ τὸ πολλαπλασιάζουμε μὲ τὴν χρυσῆ ἀναλογία τῶν 1.618 καὶ μᾶς δίνει 7.692 μίλια, ποὺ ὅμως εἶναι ἡ ἀπόστασις ἀπὸ τὴν Γκίζα ἔως τὴν Nazca τοῦ Περοῦ, μὲ τὰ σχήματά ποὺ φαίνονται ΜΟΝΟΝ ἀπὸ ἀεροπλάνο, καθὼς καὶ τὰ ἀρχαῖα ἀεροδρόμια…

Τώρα τὰ 7.692 μίλια ἂν τὰ πολλαπλασιάσουμε μὲ τἠν χρυσῆ ἀναλογία δίνουν καὶ πάλι 12.446, ποὺ ὅμως εἶναι ἡ ἀπόστασις ἀπὸ τὸ Nazca ἔως τὸ Ankor Wat. (Ταϊλάνδη)

γ΄ μέρος

Τὸ σφαιρικὸ τρίγωνο μεταξὺ Ἀλάσκας, Γκίζας καὶ Nazca δινεῖ τὴν γωνία 51 μοῖρες 49 λεπτὰ 38,25 δευτερόλεπτα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὴν Αἰγυπτιακὴ πυραμίδα, ἀλλὰ καὶ τὴν Βεδικὴ Τemple Meru.

Τὸ Meru ἂς ἐχουμε ὑπ΄ ὄψιν μας, ἦταν τὸ Ἱερὸ βουνὸ τῶν Ἑλλήνων Ὑπερβορείων.

Ἡ ἀποστάσις ἀπὸ τὸ Nazca ἔως τὸ Ankor Wat (Ταἱλάνδη) εἴπαμε ὅτι εἶναι 12446 μίλια.

12446 μίλια ὅμως εἶναι καὶ ἡ ἀποστάσις τῆς Νήσου τοῦ Πάσχα ἀπὸ τὴν Κρητικὴ πόλη στὴν Ἰνδια Mohenjo-daro (Indus Valley).

Τἐτοια γεωδαισία ΜΟΝΟΝ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἤξεραν.

Οἱ ἄλλοι σὲ δένδρα καὶ σὲ σπηλιες ἦταν κι ἔτρωγαν ἀρουραίους…

Ἀλλὰ κανεὶς δὲν τὸ λέει…

Η Παγκόσμια Γεωδαισία των Ελλήνων

δ΄ μέρος

Η Παγκόσμια Γεωδαισία των Ελλήνων

Δεῖτε τὸν μαῦρο κύκλο.
Στὸ κέντρο του εἶναι ἡ Ἀλάσκα.

Στὴν περιφέρεια εἶναι οἱ περιοχὲς: Γκίζα, Σίβα, Tassili n’Ajjer, Paratoari, Ollantaytambo, Machupicchu, Nazca, η Νῆσος τοῦ Πάσχα, Aneityum Island, Preah Vihear, Σουκοτάι, Pyay, Khajuraho, Mohenjo Daro, Persepolis, Ur, Petra ἀπό ἀζημούθεια κλπ.;

Ποιοί λαοί γνώριζαν ἀπό Π καί ἀπό Φ;

Μόνον οἱ Ἕλληνες.

Καὶ ὅμως θὰ μᾶς τὰ παρουσιάσουν πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι δημιουργήματα ἄλλων λαῶν….
Μόνον ἑλληνικὰ δὲν εἶναι…

ἐδῶ τὸ πρῶτο τμῆμα τῆς δημοσιεύσεως,
ἐδῶ τὸ δεύτερο, ἐδῶ τὸ τρίτο κι ἐδῶ τὸ τέταρτον.
από Παναγιώτης Δαρίβας μέσω filonoi.gr

Διαβάστε τη συνέχεια

loading...
Loading...
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ