Έλληνες Θεοί οι Θεσμοθέτες των Ιερών και των Θέσεών τους

Έλληνες Θεοί οι Θεσμοθέτες των Ιερών και των Θέσεών τους

ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ IΕΡΟΘΕΣΙΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐρευνητικόν Πρόγραμμα στό ΤΕΙ τῆς Λάρισας

Μετρήσεις 264 Ἀρχαιολογικῶν Χώρων μέσω Δορυφόρων

Γιατί οἱ πιστοί κάθε νέας θρησκείας, εἲτε ὁμογενοῦς εἲτε καί ἀλλογε-νοῦς, κτίζουν πάντοτε τά ἱερά τους στίς ἲδιες θέσεις; Κι’ ἂν πάμε πίσω στόν χρόνον, εἶναι οἱ θεοί οἱ καθιερώσαντες γιά πρώτην φοράν τίς θέσεις τῶν λατρευτικῶν ἱερῶν τους καί καθόρισαν τόν νόμον, πού πρέπει νά διέπει αὐτά μεταξύ τους ἃπαξ διά παντός;

Ὁ Ἀριστοτέλης ἀπαντᾶ εὐθέως καί κατηγορηματικῶς στήν πρώτην ἐρώτηση:

Οἱ Ἓλληνες θεοί ἦταν οἱ θεσμοθέτες τῶν ἱερῶν καί τῶν θέσεών τους στόν Ἑλληνικόν κόσμον τῶν τριῶν ἠπείρων, κατ’ ἐλάχιστον; Καί ποιός ἦταν ὁ νόμος, πού διῆπε καί πρέπει νά διέπει ἀπαρεγκλίτως τήν ἳδρυση νέων ἱερῶν ἢ τήν ἐπανίδρυση παλαιῶν, καταστραφέντων ἢ ἐξαφανισθέντων; Τήν ἀπάντηση τήν δίνει τό παρόν βιβλίον: Ὁ νόμος ταυτίζεται μέ τήν ὁμόκεντρον ἱεροθεσίαν, τήν διάθεση, δηλαδή, τῶν ἱερῶν (πόλεων) σέ ὁμοκέντρους περιφέρειες, γύ-ρω ἁπό ἓνα ἱερόν, πού λαμβάνεται ὡς τό κέντρον τῶν περιφερειῶν.

Ὁ καθηγητής Μαρκᾶτος, στά πλαίσια τοῦ πενταετοῦς ἐρευνητικοῦ προγράμματος στό ΤΕΙ τῆς Λάρισας, περιηγούμενος ὁλόκληρον τήν κυρίως Ἑλλάδα, κατέγραψε μέσω δορυφόρων διά τοῦ θεσιολάβου (GPS) τίς θέσεις (τίς γεωγραφικές συντεταγμένες) 264 ἱερῶν (πόλεων, ἀρχαιο-λογικῶν χώρων), καί μέσω πολυπλόκου διαδικασίας παρήγαγε τούς πίνακες τῆς ὁμοκέντρου ἱεροθεσίας τους.

Πέραν τῆς ἐπιβεβαιώσεως τοῦ Ἀριστοτέλη καί τῆς ἀναπαραγωγῆς τοῦ νόμου (τοῦ καθιερωθέντος ὑπό τῶν Ἑλλήνων θεῶν) διά τῆς παρούσας ἒρευνας, ἡ «Ὁμόκεντρος Ἱεροθεσία», ὡς μέθοδος, μπορεὶ νά ἐντοπίζει τίς θέσεις ἱερῶν, πού δέν ἒχουν ἀκόμη ἀποκατασταθεῖ, καί νά προβλέπει ἂλλες, πού δέν ἒχουν ἀναφερθεῖ ὑπό τῆς ἀρχαίας Γραμματείας.

Κοσμάτορ

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΟΘΕΣΙΑΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ IΕΡΟΘΕΣΙΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του καθηγητού Μαρκάτου από τις εκδόσεις ΚΑΔΜΟΣ (Θεσσαλονίκη 2015) σε δεύτερη έκδοση, πλήρως ανακαινισμένη ως προς τον τελικό σκοπό (την ταυτοποίηση τού υπό του Αριστοτέλους μνημονευόμενου Οικιστικού Νόμου (Πολιτικά VIIa) περί της «Ιεροθεσίας της Ελλάδος», δηλαδή του νόμου που διήπε και διέπει την διάταξη των ιερών – πόλεων της Ελλάδος:

Αρχαίο κείμενο: Τάς δέ τοῖς θείοις ἀποδιδομένας οἰκήσεις, ἁρμότοι τόπον ἐπιτήδειόν ἒχειν καί τόν αὐτόν, ὃσα μή ὁ νόμος ἀφορίζει ἢ τοι μαντεῖον ἂλλο πυθόχρηστον».

Νεοελληνική απόδοση: Οι οικήσεις (τα ιερά) που είναι καθιερωμένες στους θεούς πρέπει να ευρίσκονται, όχι μόνον στην κατάλληλη θέση, αλλά στην ίδια, εκτός εκείνων των οποίων την θέση ορίζει ο νόμος χωριστά ή κάποιο μαντείο πυθόχρηστο.

Η ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του πενταετούς ερευνητικού προγράμματος στο ΤΕΙ της Λάρισας, στο οποίο συμμετείχε και η Μαρία Μαρκάτου, μηχανικός χωροτάκτης: Ο κύριος Μαρκάτος, τή βοηθεία θεσιολάβου (GPS) και παρουσία τεσσάρων δορυφόρων στο Διάστημα, μέτρησε τις γεωγραφικές συντεταγμένες, πλάτος Φ και μήκος λ, 264 ιερών (αρχαιολογικών χώρων) της Ελλάδος, εξήγαγε τον τετραγωνικό πίνακα 264Χ264 των αποστάσεων των ιερών ανά δύο (μέσω του ειδικού λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων ARCVIEW) και χρησιμοποιώντας τις βάσεις Δεδομένων Access, Visualbasicκαι ειδικό λογισμικό, παρήγαγε τους πίνακες της Ομοκέντρου Ιεροθεσίας της Ελλάδος:

Αν δοθεί ο ψηφιακός χάρτης της Ελλάδος – επί του οποίου έχουν απεικονισθεί οι πραγματοποιηθείσες μετρήσεις – κι’ ένα ιερό, να προσδιορισθούν και στη συνέχεια να καταγραφούν σε πίνακα κατ’ αύξον μέγεθος τα μήκη των ακτίνων (αποστάσεων) ανά δύο τών κατά προσέγγιση ομοκέντρων περιφερειών, οι οποίες έχουν ως κέντρο το επιλεγόμενον ιερόν.

Η ακολουθούσα περίληψη στο οπισθόφυλλο του βιβλίου δίδει συνοπτικά και μεστά την πραγματοποιηθείσαν έρευνα και απαντά σε άρκετά ερωτήματα, που τυχόν εγείρονται:

Γιατί οι πιστοί κάθε νέας θρησκείας, είτε ομογενούς είτε και αλλογενούς, κτίζουν πάντοτε τα ιερά τους στις ίδιες θέσεις; Κι’ αν πάμε πίσω στον χρόνο, είναι οι θεοί οι καθιερώσαντες για πρώτη φορά τις θέσεις τών λατρευτικών ιερών τους και καθόρισαν τον νόμο, που πρέπει να διέπει αυτά μεταξύ τους άπαξ δια παντός;

Ο Αριστοτέλης απαντά ευθέως και κατηγορηματικώς στην πρώτη ερώτηση: Οι Έλληνες θεοί ήταν οι θεσμοθέτες των ιερών και των θέσεών τους στον ελληνικό κόσμο των τριών ηπείρων, κατ’ ελάχιστον;

Και ποιός ήταν ο νόμος, που διήπε και πρέπει να διέπει απαρεγκλίτως την ίδρυση των ιερών ή την επανίδρυση παλαιών, καταστραφέντων ή εξαφανισθέντων;

Την απάντηση την δίνει το παρόν βιβλίον: Ο νόμος ταυτίζεται με την ομόκεντρον ιεροθεσίαν , την διάθεση, δηλαδή, των ιερών (πόλεων) σε ομόκεντρους περιφέρεις γύρω από ένα ιερόν, που λαμβάνεται ως το κέντρον των περιφερειών.

Ὁ καθηγητής Μαρκάτος, στα πλαίσια του πενταετούς ερευνητικού προγράμματος στο ΤΕΙ της Λάρισας, περιηγούμενος ολόκληρον την κυρίως Ἑλλάδα, κατέγραψε μέσω δορυφόρων διά του θεσιολάβου (GPS) τις θέσεις (τις γεωγραφικές συντεταγμένες) 264 ιερών (πόλεων, αρχαιολογικών χώρων), και μέσω πολυπλόκου διαδικασίας παρήγαγε τους πίνακες της ὁμοκέντρου ιεροθεσίας τους.

Πέραν της επιβεβαιώσεως του Ἀριστοτέλους και της αναπαραγωγής τού νόμου (τού καθιερωθέντος υπό των Ελλήνων θεών), διά της παρούσας έρευνας, η «Ομόκεντρος Ιεροθεσία», ως μέθοδος, μπορεὶ να εντοπίζει τις θέσεις ιερών, πού δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί και να προβλέπει άλλες, που δεν έχουν ἀναφερθεί υπό της αρχαίας Γραμματείας

ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΤΕΙ)
www.hellenes-markatos.gr

loading...