4 Καβαλάρηδες της Αποκάλυψης

18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 
5ον Σάλπισμα

(έξοδος Νεφελίμ, δεν το ζήσαμε)

 1 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου, 

1 Και ο πέμπτος άγγελος σάλπισε: και είδα έναν αστέρα από τον ουρανό που έχει πέσει στη γη, και του δόθηκε το κλειδί του φρέατος της αβύσσου.

 Σχόλιο: Σε όλη τη γραφή, οι αστέρες που πέφτουν στην Γη είναι οι δαίμονες. Σε έναν από αυτούς, λέει το κείμενο ότι δόθηκε η εξουσία να ανοίξει τις πύλες. Τους δαίμονες βέβαια τους αποκαλεί και δαιμόνια, τους αποκαλεί και αγγέλους, αφού κατ’ ουσίαν είναι άγγελοι εκπεσόντες.

2 καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου καιομένης, καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 

2 Και άνοιξε το φρέαρ της αβύσσου και ανέβηκε καπνός από το φρέαρ σαν καπνός από καμίνι που καίγεται, και σκοτείνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό του φρέατος.

 Σχόλιο: Και άνοιξαν οι πόροι (φρέαρ) της αβύσσου. Η άβυσσος είναι κάτι που βρίσκεται βαθιά, δηλαδή αναφέρεται στα Τάρταρα σε 2560 χιλιόμετρα (κατά μέσο όρο) βάθος. Με τη λέξη φρέαρ υποδηλώνεται το πηγάδι. Μα οι πόροι που ενώνουν τις πάνω και κάτω πύλες είναι ουσιαστικά πηγάδια, που οδηγούν στα Τάρταρα. Βγήκαν, λοιπόν, από τις πύλες, λέει το κείμενο της Αποκάλυψης, όντα με πονηρό πνεύμα, πάρα πολλά σε αριθμό. Χρησιμοποιεί, μάλιστα, παρελθόντα χρόνο ο Ιωάννης, αφού είδε το όραμα του μέλλοντος και το όραμα γι’ αυτόν ήταν κάτι που συνέβη στο παρελθόν (του Ιωάννη) σε σχέση με το χρόνο γραφής του κειμένου της Αποκάλυψης. Περιγράφει με πολύ σωστό τρόπο το φαινόμενο της αποσυμπίεσης του αέρα, αλλά και των αερίων, που είναι εγκλωβισμένα μέσα στον πόρο επαφής της επιφάνειας της Γης με τα Τάρταρα, καθώς αυτός ο πόρος –πηγάδι είναι σφραγισμένος αεροστεγώς από τις χάλκινες πύλες και το ενεργειακό πεδίο που τις προστατεύει.

Περιγράφει, λοιπόν, καπνό να πετιέται προς τα πάνω, καθώς ήταν συμπιεσμένος κι εκτονώνεται. Η ποσότητα αυτή των αερίων είναι μεγάλη, καθώς μέσα στον πόρο επαφής της κάθε πύλης επικρατούν συνθήκες ακραίων καιρικών φαινομένων, με τη βοήθεια εντονότατων τοπικών μεταβαλλόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ώστε ακόμα και αν η πύλη αποσφραγισθεί, να είναι πολύ δύσκολο να κινηθεί κανείς στο περιβάλλον που επικρατεί κατά μήκος του πόρου. Εσκοτίσθη ο ήλιος, λέει, από τη μεγάλη ποσότητα του καπνού, που ήταν σαν καπνός καμινιού που έκαιγε, πράγμα που μας υποδεικνύει ότι επικρατούν υψηλότατες θερμοκρασίες κατά μήκος του φρέατος. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα πανάρχαια κείμενα που ήρθαν στα χέρια μου.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

 3 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς· 

3 Και από τον καπνό εξήλθαν ακρίδες στη γη, και δόθηκε σ’ αυτές εξουσία όπως έχουν εξουσία οι σκορπιοί της γης.

 Σχόλιο: Οι ακρίδες, που αναφέρεται ότι βγήκαν υποδηλώνου:

α) πάρα πολλά σε αριθμό όντα και

β) περίεργα σ’ εμφάνιση, που έχουν εξουσία να βλάψουν, όπως στις πληγές του Φαραώ στην Παλαιά Διαθήκη.

4 καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 

4 Και τους ειπώθηκε να μη βλάψουν το χορτάρι της γης ούτε κανένα φυτό χλωρό ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού πάνω στα μέτωπά τους.

 Σχόλιο: Εδώ δηλώνεται ότι οι Νεφελίμ που θα βγουν θα έχουν εξουσία να κτυπήσουν τους ανθρώπους που απαρνήθηκαν τον Θεό. Στο κάτω κάτω, αυτό είναι το σχέδιο του Σαμαέλ. Να καταλάβει την εξουσία στη Γη. Όσοι δεν πάρουν το χάραγμα, δεν θα πάθουν τίποτα από τους Νεφελίμ. Από αυτούς θα προκύψει και το στράτευμα του Πολέμαρχου του Θεού. Όποιος επομένως δεν πάρει το χάραγμα, δεν θα πάθει τίποτε από τους Νεφελίμ. Κατά την προσωπική μου άποψη, το λέει με σαφήνεια, εκτός και αν αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε διάφορες ερμηνείες περί ανέμων και υδάτων.

5 καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾿ ἵνα βασανισθῶσι μῆνας πέντε· καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον. 

5 Και τους δόθηκε εντολή να μην τους σκοτώσουν, αλλά να βασανιστούν πέντε μήνες. και ο βασανισμός τους είναι σαν βασανισμός σκορπιού όταν κεντρίσει άνθρωπο.

 Σχόλιο: Οι Νεφελίμ μάλιστα δε θα σκοτώσουν τους ανθρώπους, αλλά θα τους βασανίσουν. Και δε θα τους σκοτώσουν, επειδή δεν θα έχουν εξουσία, στην αρχή τουλάχιστον, στους πέντε μήνες, πράγμα που θα αρέσει και στον Σαμαέλ, αφού οι δαίμονες θέλουν να κυριαρχήσουν επάνω τους και να τους κάνουν ν’ απαρνηθούν τον Θεό.

6 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν, καὶ φεύξεται ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ θάνατος.

6 Και κατά τις ημέρες εκείνες θα ζητήσουν οι άνθρωποι το θάνατο, αλλά δε θα τον βρουν, και θα επιθυμήσουν να πεθάνουν, αλλά φεύγει ο θάνατος από αυτούς.

 Σχόλιο: Τις ημέρες της επιστροφής των Νεφελίμ στην επιφάνεια της Γης, στη «μεγάλη επιστροφή», όπως την ονομάζουν, τα βάσανα και η απελπισία των ανθρώπων θα είναι τόσο μεγάλα, που θα επιθυμούν το θάνατο, αλλά οι Νεφελίμ δε θα τους αφήνουν να πεθάνουν. Και οι άνθρωποι θα «θυμηθούν» το τι περνούσαν πριν οι Ελ κλείσουν τους Νεφελίμ στα Τάρταρα. Τότε, που οι Νεφελίμ καλλιεργούσαν (κλωνοποιούσαν), δηλαδή μεγάλωναν τους ανθρώπους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, για να τους χρησιμοποιούν σαν τροφή, δηλαδή να τους τρώνε για να το πούμε ξεκάθαρα, αλλά και για υπηρέτες και για στρατιώτες και για θηράματα για τη διασκέδαση τους, αφού το δημοφιλέστερο σπορ ήταν το κυνήγι των ανθρώπων, τους οποίους άφηναν ελεύθερους σε μεγάλες άδειες από ανθρώπους εκτάσεις και μετά τους κυνηγούσαν μέχρι θανάτου. Έτσι η απελπισία και ο αρχαίος φόβος θα επανέλθουν.

Μιλώντας για φόβο, να πούμε ότι μετά τον πόλεμο του 9.600 π.Χ. στους ανθρώπους δόθηκε από τον Ελ Ελιόν ο «φόβος». Ο αρχέγονος φόβος. Ο φόβος που εμπόδιζε την ανάμνηση από οτιδήποτε θύμιζε τους Νεφελίμ. Έτσι, λόγω αυτού του αυθόρμητου, υποσυνείδητου φόβου, κανείς δεν θυμόταν πλέον τους Νεφελίμ. Απλά μερικές φορές, σε κάποια θρίλερ για παράδειγμα, μερικές φιγούρες προκαλούν αυθόρμητο γέλιο, ενώ άλλες αυθόρμητο φόβο, επειδή ακριβώς μας θυμίζουν κάποιο γένος Νεφελίμ. Ο αρχέγονος φόβος, δεν επιτρέπει στους περισσότερους ούτε καν να σκεφθούν την πιθανότητα της ύπαρξης των Νεφελίμ.

7 καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσίῳ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων, 

7 Και τα ομοιώματα των ακρίδων είναι όμοια με ίππους ετοιμασμένους για πόλεμο, και πάνω στα κεφάλια τους είναι σαν στέφανοι όμοιοι με χρυσό, και τσ πρόσωπά τους σαν πρόσωπα ανθρώπων.

8 καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν, 

8 Και είχαν τρίχες σαν τρίχες γυναικών, και τα δόντια τους ήταν σαν των λιονταριών.

 Σχόλιο: Εδώ ίσως να περιγράφει ιπτάμενους οπλισμένους Κενταύρους, αφού οι Νεφελίμ χρησιμοποιούν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους, πληθώρα κατασκευασμάτων της γενετικής μηχανικής, δηλαδή βιορομπότ. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που θεωρούν ότι όλα αυτά είναι αλληγορικά και τέτοια όντα δεν υπάρχουν και πρόκειται για στενοχώριες που θα πέσουν πάνω στους ανθρώπους. Είστε ελεύθεροι να σκεφτείτε ότι θέλετε.

9 καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. 

9 Και είχαν θώρακες σαν θώρακες σιδερένιους, και ο θόρυβος των πτερύγων τους σαν θόρυβος αρμάτων με ίππους πολλούς που τρέχουν σε πόλεμο.

10 καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχουσι τοῦ ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε. 

10 Και έχουν ουρές όμοιες με σκορπιούς και κεντριά, και στις ουρές τους είναι η δύναμή τους να βλάψουν τους ανθρώπους πέντε μήνες.

 Σχόλιο: Επαναλαμβάνεται εδώ ότι η εξουσία τους για τον βασανισμό των ανθρώπων θα ισχύει για πέντε μήνες. Μετά όμως, όπως θα δούμε θα πάρουν εξουσία να αφανίσουν το 1/3 των ανθρώπων.

11 ἔχουσι βασιλέα ἐπ᾿ αὐτῶν τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ ῾Εβραϊστὶ ᾿Αβαδδών, ἐν δὲ τῇ ῾Ελληνικῇ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων. 

11 Έχουν πάνω τους βασιλιά τον άγγελο της αβύσσου. το όνομά του εβραϊκά είναι Αβαδδών και στην ελληνική έχει όνομα Απολλύων.

12 ῾Η οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἔρχονται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 

12 Το ουαί το ένα πέρασε. ιδού, έρχονται ακόμα δύο ουαί μετά από αυτά.

Συνεχίζεται

«μη κρατήσης κρυμμένους τους λόγους των προφητειών, του βιβλίου τούτου. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ»

ΤΟΜΟΣ 26 ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ»

Δ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πολεμιστής Της Ειμαρμένης

el.gr

loading...