«Οι Σταύλοι τού Αυγείου»

Η αποκωδικοποίησις τού Μύθου αυτού, ΔΙΑ-πιστώνει την εκτροπήν της γηίνης εξουσίας εκ του αγαθού, υποδεικνύει την ανάγκην της καθάρσεως και κλείνει με την υπόσχεσιν μιάς νέας εποχής, όπου επιστρέφει η Δικαιοσύνη και η Πνευματικότης.

Αυγείας λέγεται ο γήινος εξουσιαστής, ο Βασιλεύς της Ήλιδος και διαθέτει πολλά κτήματα και πολλά κοπάδια ζώων.

Όμως με τα χρόνια, το βασίλειόν του έφθασε σε πολύν δυσάρεστον κατάστασιν.

Οι σταύλοι του εκπέμπουν ενοχλητικήν, πλέον, οσμήν.

Αλλά η δύναμις Ευρυσθεύς αγρυπνά και στον καιρόν, τον ωρισμένον, ΔΙΑ-τάσσει τον ήρωα ΗΡΑΚΛΗ, που είναι το Φωτεινό Κλειδί, να καθαρίση τους σταύλους σε μίαν ημέραν. Ο Ηρακλής δέχεται και χρησιμοποιεί την ροήν των ποταμών Αλφειού και Πηνειού.

Από τον Αυγείαν ζήτησε ως αμοιβήν, το δέκατον των κοπαδιών του.

Αλλά ο ΑΥΓΕΙΑΣ – εξουσιαστής ΔΕΝ τηρεί την υπόσχεσίν του. Ο Ηρακλής, τότε, φονεύει ή καταργεί αυτόν, με την βοήθειαν του Φιλέως, υιού του Αυγείου.

Κοσμογονικόν, αλλά και ηθικόν το μήνυμα, που η αποκωδικοποίησις του Μύθου αποκαλύπτει.

Τί σημαίνουν τα ονόματα Αυγείας και Ήλις, που είναι το βασίλειόν του;

Τί υπονοείται με την Κόπρον και γιατί έπρεπε οι Σταύλοι να καθαρισθούν επειγόντως;

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Ήταν τυχαία η επιλογή τού υγρού στοιχείου, ως μέσον καθαρμού και τα ονόματα των ποταμών Αλφειός και Πηνειός, τί φανερώνουν;

Το κυριότερον, όμως, μήνυμα κρύβεται στο ΔΕΚΑΤΟΝ, που ζήτησε ο Ηρακλής και ο Αυγείας, αν και το είχε υποσχεθεί, δεν το απέδωσε.

Αλλά οι Θείοι Νόμοι λειτουργούν με αυστηρότητα και η “Υστερόποινος Ερινύς” εις ουδένα Αυγείαν χαρίζεται…

Ο Φιλέας, που υπαινίσσεται για την “Φυλήν” μίαν φίλιον κατάστασιν, παραλαμβάνει το βασίλειον της Ήλιδος, με σταύλους καθαρούς, από όπου ο “Αυλός” εκπέμπει ήχον αρμονικόν και διαυγήν.

Η Αυγεία εποχή, εν τέλει, γίνεται μία μακρινή ανάμνησις και το βασίλειον της Ήλιδος είναι και πάλι λαμπερόν και καθαρόν, ως ήτο απ’ αρχής, όταν παρεδόθη στον αμελήσαντα τα καθήκοντά του Αυγείαν.

Τα ονόματα ΑΥΓΕΙΑΣ – ΗΛΙΣ – ΣΤΑΥΛΟΙ – ΚΟΠΡΟΣ, με την χρήσιν του Κώδικος του Έλληνος Λόγου, φανερώνουν τα κρυμμένα νοήματά τους.

Επίσης, τα ονόματα ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΛΦΕΙΟΣ – ΠΗΝΕΙΟΣ – ΦΙΛΕΑΣ – ΔΕΚΑΤΟΝ μάς μεταφέρουν ύψιστα μηνύματα ηθικής διδαχής “περί του μή λανθάνειν” στο μέλλον.

ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ

ellaniapili
μέσω conspiracyfeeds