Η Μεταμόρφωσις μας Εις το Γήινον Πεδίον

(Ανάγνωση μόνον γι’ αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν νοητικώς
εις τα ενδότερα της ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ).

(Ὁ Ὑδροχόος… ἐφορεύεται ἀπὸ τὴν θεὰν Ἥραν.)

Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ

Τὸ τοῦ Ὑδροχόου ἄστρον ἐσχηματίσθη πρὸς τιμήν τοῦ Γανυμήδους.

Ὁ Τρὼς εἶναι ὁ γενάρχης βασιλεὺς τῶν Τρώων καὶ τῆς χώρας των. Ὑιός τοῦ Ἐριχθονίου καὶ ἐγγονός τοῦ Δαρδάνου, ἔλαβε σύζυγον τὴν Καλλιρόην, θυγατέρα τοῦ ποταμοῦ Σκαμάνδρου καὶ ἀπέκτησε πολλὰ τέκνα. Μία θυγατέραν, τὴν Κλεοπάτραν καὶ τρεῖς ὑιούς, τὸν Ἴλον, τὸν Ἀσσάρακον καὶ τὸν Γανυμήδην. Ὁ νέος ἤδη ἀπὸ ἐφηβικὴν ἠλικίαν διακρινόταν διὰ τὸ κάλλος του, θεωροῦμενος ὁ ὡραιότερος μεταξὺ τῶν θνητῶν.

Κατόπιν τῶν γάμων τοὺ Ἡρακλέος καὶ τῆς Ἥβης, τῆς ἕως τότε οἰνοχόου, οἱ Θεοὶ ἔκριναν τὸν Γανυμήδην ἄξιον διὰ νὰ οἰνοχοῇ αὐτοῖς. Οὔτως ὁ Δίας ἔστειλε τὸν Ἀετόν του διὰ νὰ ἀνακομίσῃ τὸν νέον Φρύγα εἰς Ὄλυμπον. Ὁ Ἀετός ἅρπαξε τὸν Γανυμήδην ἀπὸ τὸ ὅρος Ἴδην πλησίον τῆς Τροίας, ὅπου ὁ νέος ἐπόπτευε τὰς ἀγέλας τοῦ πατρός του. Ὁ Γανυμήδης ἔτυχε ἀθανασίας ἄγνωστης ἕως τότε τοῖς θνητοῖς καὶ λέγεται ὑπὸ τινῶν ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ποὺ ἔγινε ἀθάνατος. Ὁ Τρὼς ἔλαβε ἐπίσης λαμπρὰ δῶρα ἐκ τοῦ Διὸς, θεϊκοὺς ἵππους ταχεῖς ὡς ἡ θύελλα ἤ ἀκόμη ἕναν χρυσὸν ἄμπελον, ἔργον τοῦ Ἡφαίστου.

Ἔκτοτε ὁ Γανυμήδης, ἀθάνατος καὶ αἰωνίως νέος, φέρει τὸ νέκταρ τῶν Θεῶν κατὰ τὰ συμπόσιά των. Ἡ πρᾶξις του ἀπεικονίσθη τοῖς οὐρανοῖς, ἐν τῳ Ὑδροχόῳ, ἔχων οἰνοχόην καὶ ἔκχυσιν πολλὴν ποιεῖται ὑγροῦ. Ἡ δὲ ἔκχυσις μαρτυρεῖ τὸ νέκταρ, ὅ καὶ ὑπὸ τῶν Θεῶν πίνεται.

Ἐνδιαφέρων εἶναι ὁ συμβολισμός τοῦ ὕδατος εἰς τὸν ὕμνον τοῦ Ἀπόλλωνος, τοῦ Καλλίμαχου:

Δηοῖ δ’ οὐκ ἀπὸ παντὸς ὕδωρ φορέουσι μέλισσαι, ἀλλ’ ἥτις καθαρή τε καὶ ἀχράαντος ἀνέρπει πίδακος ἐξ ἱερῆς ὀλίγη λιβὰς ἄκρον ἄωτον.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Εἰς τὰ ὁμηρικὰ ἔπη ὁ Ὑδροχόος συσχετίζεται μετὰ τοῦ Γανυμήδους. Ἕτερος μύθος ἱστορεῖ ὅτι ὁ Ὑδροχόος σημαῖνει τὸν Κέκροπα, τὸν ἀρχαῖον βασιλέα τῆς Ἀττικῆς καὶ ὅτι εἰς τὴν ἐποχήν του ὅντας ἄγνωστος ὁ οἶνος, ἔχυναν ὕδωρ ὡς σπονδήν πρὸς τοὺς Θεούς. Παρ’ Αἰγυπτίοις, εἶναι ὁ Θεός Χάπι, ποὺ διαμοιράζει τὰ ὕδατα τῆς ζωῆς εἰς τὸν οὐρανόν καὶ τὴν γῆν. Ὁ Χάπι ἐπίσης ἐπιβλέπει τὴν ἐτήσιαν πλημμύραν τῶν ὑδάτων τοῦ Νείλου, τοῦ ζωογόνου ποταμοῦ.

Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ

Ο ἀστερισμός τοῦ Ὑδροχόου εἶναι ὁρατὸς πρὸς τὸ τέλος τῆς ἀνοίξεως, τοὺς θερινοὺς καὶ φθινοπωρινοὺς μῆνας καὶ ἀρχὰς χειμώνος.

Ὁ Ἥλιος ἀνατέλλει ἐν τῷ Ὑδροχόῳ δωδεκατημορίῳ, ἀπὸ τὴν 14ην Φεβρουαρίου ἓως τὴν 14ην Μαρτίου μὲ οὐρανομετρικὴν διέλευσιν ἀπὸ τοὺς Ὑδροχόου ἀστέρας περίπου ἀπὸ τὴν 16ην Φεβρουαρίου ἓως τὴν 11ην Μαρτίου. Ἀπριλίου ἀρχαῖς γίνεται ὁρατὸς ἐς ἀνατολὴν πρὸ τῆς ἑοῦς. Ἰουλίου ἀρχαῖς ἀνατέλλει περὶ τοῦ μεσονυκτίου. Σεπτεμβρίου ἀρχαῖς δύει πρὸ τῆς ἑοῦς καὶ Ἰανουαρίου ἀρχαῖς δύει ἔπειτα ἀπὸ τὸν Ἣλιον. Ἔκτοτε καὶ διὰ τρεῖς μῆνας ἀνατέλλει τὴν ἡμέραν καὶ εἶναι ἀόρατος δι ἐμᾶς.

Τὸ ἄστρον εἶναι εὐμεγέθες, εὑρίσκεται δὲ ῥᾳδίως ἐν τῷ οὐρανῷ. Λαμπροὶ ἀστέρες εἶναι ὁ Sadal Melik (α’ Ὑδροχόου), ὁ Sadal Suud (β’ Ὑδροχόου), ὁ γ’ καὶ ὁ δ΄ Ὑδροχόου. Διπλὸς ἀστὴρ ὁ ζ’ (χρειάζεται δυνατὸ τηλεσκόπιον διὰ νὰ διακριθοῦν οἱ δύο ἀστέρες). Ἂνω τοῦ β’ εὐρίσκεται τὸ ἀστρικὸ σμῆνος Μ2, ὁρατὸ διὰ γυμνῶν ὀφθαλμῶν.

Παρατηρήσιμος ὄμβρος μετεωριτῶν αἱ Δέλτα Ὑδροχοΐδαι ποὺ διακρίνονται εἰς Νότιας καὶ Βόρειας. Αἱ Νότιαι Δέλτα Ὑδροχοΐδαι, μὲ μακράν διάρκειαν ἀπὸ τὴν 14ην Ἰουλίου ἓως τὴν 18ην Αὐγούστου, μὲ μέγιστον περὶ τὴν 29ην-30ην Ἰουλίου. Αἱ Βόρειαι Δέλτα Ὑδροχοΐδαι ἐπίσης ἒχουν μακράν διάρκειαν, ἀπὸ τὴν 16ην Ἰουλίου ἓως τὴν 10ην Σεπτεμβρίου, μὲ μέγιστον περὶ 13ην-14ην Αὐγούστου Μέγας καὶ σταθερὸς ὂμβρος μετεωριτῶν αἱ Ἢτα Ὑδροχοΐδαι, διαρκοῦσαι ἀπὸ τὴν 21ην Ἀπριλίου ἓως τὴν 12ην Μαΐου, μὲ μέγιστον περὶ τὴν 5ην-6ην Μαΐου. Ἐπίσης αἱ Ὑδροχοΐδαι τοῦ Μαρτίου (ἡμερήσιος ὄμβρος), διαρκοῦσαι ἀπὸ τὴν 11ην ἓως τὴν 16ην Μαρτίου ἢ καὶ ὀλίγας ἡμέρας ἀργότερα.

Ὁ ζῳδιακὸς ἀστερισμὸς τοῦ Ὑδροχόου εἶναι τὸ δωδέκατον κατὰ σειρᾴ ζῴδιον μετὰ τὴν ἐαρινήν ἰσημερίαν, καὶ σημειοδοτεῖ τὸν τρίτον μήνα τοῦ χειμώνος.

Ἡ ἀλλαγὴ τῶν ἐποχῶν σημειοδοτείται ἀπὸ τοὺς τροπικοὺς μῆνας καὶ τὰ ζῴδιά που τοὺς σημειοδοτοῦν. Καθῶς ἔρχεται ὁ ἑπόμενος μὴν ἡ ἀλλαγὴ τοῦ καιροῦ σταθεροποιεῖται καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐποχῆς ἐκφράζονται τὸ μέγιστον. Διὰ τοῦτον καὶ τὰ στερεὰ ζῴδια ὀνομάσθησαν ἔτσι, ἐφόσον ἡ ὑγρασία, ἡ θέρμη, ἡ ξηρασία ἢ τὸ ψῦχος τοῦ μηνός, ποὺ σημειοδοτοῦν, ἔχουν σταθεροποιηθεῖ καὶ γίνονται ἐντονοτέρως αἰσθητὰ. Ὁ Ὑδροχόος κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἦταν ζώδιον στερεὸν, λόγῳ ὅμως τῆς μεταπτώσεως σήμερα εἶναι δίσωμον, σημειοδοτώντας τὸν προηγοῦμενον μήνα τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας.

Καθῶς διανύουμε τὴν βαρύτερην περίοδον τοῦ χειμώνος, τὸ φυσικὸ περιβάλλον εἶναι ἐν ὑπνώσει. Ὃλα δείχνουν νὰ ἒχουν ‘πεθάνει’ ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἀνανεώνονται καὶ ἀναζωογονοῦνται ὑπογεῖως. Οἱ συμβολισμοὶ αὐτοὶ τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναζωογονήσεως καθὼς καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἐποχιακὰ καιρικὰ φαινόμενα ποὺ παρατηρήθησαν, ἐνετάχθησαν κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴν ἐποχὴν ἐντὸς τῶν ἰδιοτήτων τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Ὑδροχόου, διότι συνέπιπταν χρονικῶς μὲ τὴν διέλευσιν τοῦ Ἡλίου ἀπὸ τὸ δωδεκατημόριον αὐτό. Δὲν ἀποτελοῦν ὃμως μέρος τῶν ἀστρικῶν ἰδιοτήτων του ζῳδίου, ἂλλὰ τοῦ γηίνου ἐποχιακοῦ κύκλου. Αἱ ἀστρικαὶ ζῳδιακαὶ ἰδιότηται καὶ αἱ γήιναι ἐποχιακαὶ συγκεράζονται καθ’ ἑκάστην ζῳδιακὴν ἐποχήν. Ὁ συνδυασμός των μᾶς δίδει τὸ σύνολον τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ μηνὸς ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει.

Παραθέτουμε τάς ἀστρολογικὰς ἰδιότητας τοῦ δωδεκατημορίου τοῦ Ὑδροχόου, κατὰ Πτολεμαῖον καὶ Ἡφαιστίωνα Θηβαῖον ὡς ἀκριβῶς συνεγράφησαν τότε. Γνωρίζοντας τὸ σκεπτικὸν τῆς δομήσεως τῶν Ἀστρικῶν Λόγων καὶ τῶν ἑλληνιστικῶν ἀστρολογικῶν ὂρων (π.χ. δύναμις πλανήτου) πιστεύουμε ὅτι οἱ σημερινοὶ μαθηταὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστρολογίας δεν θὰ δυσκολευθοῦν να διορθώσουν καὶ να ἐπαναδομήσουν τοὺς ἰσχύοντες τὴν σήμερον Ἀστρικοὺς Λόγους, πρὸς ὡροσκοπιακὴν χρῆσιν.

Ἀστέρων Ὑδροχόου δυνάμεις

Ὁ Ὑδροχόος ἐν τῷ συνόλῳ του εἶναι ψυχρῶδες καὶ ὑδατῶδες. Ὡς πρὸς τὰ ἐπιμέρους τμήματά του τὰ ἐμπρόσθια εἶναι κάθυγρα, τὰ μεσαία εἶναι εὔκρατα καὶ τὰ τελευταῖα ἀνεμώδη. Τὰ δὲ βόρεια μέρη του εἶναι καυσώδη καὶ τὰ νότια νιφετώδη (φέρουν χιόνι). Ἐκ τῶν ἀστέρων τοῦ Ὑδροχόου, αὐτοὶ εἰς τοὺς ὢμους ἐνεργοῦν ὡς ὁ Κρόνος καὶ ὁ Ἑρμῆς, ὁμοῖως καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν ἀριστερὰν χεῖρα καὶ τὸ ἱμάτιον. Ἐκείνοι ἐπὶ τῶν μηρῶν ἒχουν τὴν δύναμιν τοῦ Ἑρμοῦ καὶ ἠπιοτέρως τοῦ Κρόνου καὶ ὃσοι εὐρίσκονται εἰς τὸ ῥέον ὓδωρ τὴν δύναμιν τοῦ Κρόνου καὶ ἠπιοτέρως τοῦ Διός

Χῶραι εὑρισκόμεναι ὑπὸ τοῦ Ὑδροχόου κατὰ Ἡφαιστίωνα: ἡ Αἲγυπτος καὶ ἡ Μεσοποταμία. κατὰ Πτολεμαῖον: ἡ Σαυροματικὴ, ἡ Ὠξιανὴ, ἡ Σουγδιανὴ, ἡ Ἀραβία, ἡ Ἀζανία καὶ ἡ Γερμανικὴ. κατὰ τὸν Ἵππαρχον καὶ τοὺς παλαιοὺς Αἰγύπτιους, ἀναλυτικῶς: Πρὸς τὴν ἀριστερὰν χεῖρα καὶ τὸ στῆθος ἡ Συρία, ὑπὸ τῆς δεξιὰς ὁ Εὐφράτης καὶ ὁ Τίγρης. Εἰς τὴν ῥοήν τοῦ ὓδατος ἡ Τάναϊς καὶ οἱ ποταμοί ποὺ ῥέουν πρὸς τὴν δύσιν καὶ τὸν νότον.

Διάταξις κατὰ ἡμικύκλιον: Ὑποτακτικὸν (εἰς τὸ χειμερινὸν ἡμικύκλιον τῶν ἰσημεριῶν) Νυκτερινὸν (εἰς τὸ δεξιὸν ἡμικύκλιον μεταξὺ χειμερινῆς καὶ θερινῆς τροπῆς)

Οι Δεκανοὶ

Οἱ τρεῖς δεκανοὶ τοῦ Ὑδροχόου εἶναι ὁ πρῶτος Πτιαῦ, ὁ δεύτερος Ἀεὺ καὶ ὁ τρίτος Πτηβυοὺ.

Η μεταμόρφωσις μας έχει να κάνει με το φαινόμενον της μετάπτωσης, όπου η σημασία του αριθμού (6) (ς) ΣΤΊΓΜΑ… σχετίζεται με τον άνθρακα και μας δείχνει ότι ο Ήλιος μετατρέπει τον Άνθρακα 12 της φύσης… σε άνθρακα 7.

Ο Άνθρακας C σχηματίζει τρία φυσικά ισότοπα:

-τον άνθρακα 12 ( 6 C στη 12η)

-τον άνθρακα 13 ( 6 C στη 13η)

-τον άνθρακα 14 ( 6 C στη 14η)

Οπότε μαζί με τους μαζικούς αριθμούς αντίστοιχα 12, 13, 14 και τον αριθμό των νετρονίων έχουμε:

12-6=6 / 13-6=7 / 14-6=8

Από αυτά…τα δύο πρώτα ισότοπα του άνθρακα 12 και του 13 είναι σταθερά με φυσική αναλογία 98,93% και 1,07%.

Τώρα το τρίτο ισότοπο ο άνθρακας 14 είναι ραδιενεργός και τον ευρίσκουμε σε ίχνη, καθώς έχει μεγάλη περίοδο ζωής… γύρω στα 5.700 έτη και χρησιμοποιείται για τη ραδιοχρονολόγηση διαφόρων υλικών.

Ο άνθρακας 12 ( 6 C στην 12η ) είναι το πιο άφθονον εις την φύση ισότοπον, το οποίο φέρει τον ίδιο ακριβώς αριθμό πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων (δηλαδή 6), οπότε σχηματίζεται ο αριθμός….666. (σημ. : Ο αριθμός 666 κα 999 όπως έχω επισημάνει παλαιότερα είναι αριθμοί ενεργοποιήσεως μας… και γι’ αυτό οι επιτήδειοι Ανθέλληνες χρησιμοποιούν τον αριθμό 666…ως κάτι κακό….αλλά επειδή όμως δεν κατέχουν πλήρως την Ουράνιαν Γνώσιν…αγνοούν την αντίστροφον φοράν 999….!!!)

Σε συνέχεια … ο άνθρακας 7 είναι ένα ισότοπον με 6 ηλεκτρόνια, 6 πρωτόνια και 1 νετρόνιον, οπότε έχουμε τον αριθμό 661. Δηλαδή… έχουμε μία μετάπτωση ή αλλιώς μία μεταμόρφωση από τον αριθμό 666 εις τον αριθμό 66… που σημαίνει ότι ο Ήλιος ουσιαστικά δημιουργεί αυτό το χρονικό διάστημα εις την Γαία το ισότοπο του άνθρακα 7, οπότε και επιφέρει…τις αλλαγές και κατά κύριον λόγο…αλλαγές συνειδησιακές.

Ο άνθρακας 7 έχει τη μοναδική ικανότητα να κρατάει γύρω του πεδία ανώτερων διαστάσεων, όπως το πεδίο της Σκέψης, οπότε ενισχύει τη δημιουργική Σκέψη… καθώς και άλλα πεδία ανώτερων διαστάσεων.

Αυτή η μεταμόρφωσις από το τρίτο επίπεδο που είμαστε τώρα… εις το τέταρτον και πέμπτον αντίστοιχα …που αναμένουμε…..για όσους είναι πλέον έτοιμοι για την ενεργοποίησή τους… έχουν να παραλάβουν τον… Αιθέρα του Σύμπαντος.

Έτσι με φυσικό τρόπο και όχι τεχνητό….δημιουργείται αυτή η αλλαγή μετάπτωσης/μεταμόρφωσης… ώστε οι πιο έτοιμοι Πνευματικά ίνα εξελιχθούν σε μια πιο υψηλή συνειδητοποίηση… που γίνεται πιο συχνά εμφανής σε νοητικές συλλήψεις καθώς θα πραγματώνονται οι καταστάσεις της ζωής μας, ώστε να δούμε με διαφορετικά μάτια… την συνέχεια της ζωής μας.

Αυτό αν μπορούσε κάποιος να το δει (…δηλαδή αν έχει αυτήν την ικανότητα) για να ιδεί τα κεφάλια μας… δηλαδή την Αύρα μας… σε πλεονάζοντα νετρόνια που παράγονται όταν ο άνθρακας 12 μεταμορφώνεται μέσα εις τον εγκέφαλο μας σε άνθρακα 7… θα ήταν μία μέθεξις. Παρ’ όλα αυτά όμως ο άνθρακας 7 αποσυντίθεται γρήγορα σε άλλες πιο σταθερές μορφές της ύλης και σχεδόν είναι αδύνατον να ανιχνευτεί μέσα στο Ανθρώπινο σώμα.

Οι νέες πνευματικές διαστάσεις, οι νέες σφαίρες ύπαρξης θα λειτουργήσουν ΑΔΕΛΦΙΑ… ενισχυτικά για τον καθένα μας ξεχωριστά…σε όποιον είναι έτοιμος για την αλλαγή, ώστε αλλάζοντας πεδίο θα αποκτήσουμε και άλλες ικανότητες.

Αυτό δεν θα γίνει σε μία ημέρα… όπως λαθεμένα πίστευαν ή ακόμη πιστεύουν κάποιοι ή όπως τότε που την περίμεναν ανυπόμονα… την 21/12/2012… μιας και η ημερομηνία αυτή ήταν ημερομηνία έναρξης αλλαγής… ώστε κάθε μέρα να είμαστε σε ετοιμότητα και πληρότητα για τις καινούριες και νέες συνθήκες και βιώματα.

Βασική προϋπόθεσις… είναι να έχει γίνει καθαρμός της Ψυχής μας, μέσω των τεσσάρων στοιχείων (γης-ύδατος-αέρος-πυρός) … ώστε να αισθανθούμε τον ΑΙΘΕΡΑ μέσα μας.

Η έκθεση εις τον Ήλιο και ο σωστός βραδινός ύπνος σε πλήρη σκοτάδι, ενισχύουν αυτήν την διαδικασία , ώστε να λάβουμε τις ακτινοβολίες και να τις κρατήσουμε ενεργές.

Το τι θα βιώσει όμως ο καθένας μας… είναι μια δική του εμπειρία… και ήδη ορισμένοι που ευρίσκονται στο ίδιο επίπεδον/σημείο… θα βιώσουν ανάλογα και κάτι παρόμοιο.

Επειδή η περίοδος αυτή είναι περίοδος που προσπαθούν να μας χαμηλώσουν τις συχνότητες… ώστε να μην μπορούμε να βρισκόμαστε εις την ανάλογη διαδικασία… και γινόταν και γίνεται ακόμη αυτό… πιο έντονα τα τελευταία χρόνια… με τους συνεχόμενους αεροψεκασμούς, τα εμβόλια, τα μεταλλαγμένα προϊόντα, αλλά και τα οικονομικά μέτρα… ώστε να μας προκαλούν συνέχεια τον φόβο και την τρομολαγνεία… ώστε να έχουμε ανασφάλεια… κι επειδή είμαστε ενεργειακά όντα όπου εκπέμπουμε σε μια συγκεκριμένη συχνότητα εις την συχνότητα της Γαίας… η οποία μαζί με εμάς… αυξάνεται ολοένα και περισσότερο… κι αυτό είναι φυσικά καλό… διότι έτσι συντελείται η μεταμόρφωσίς μας…εις τα ανώτερα Πνευματικά Πεδία.

Παρότι βρισκόμαστε λοιπόν σε δυσχερή σχέση… και μας προπαγανδίζουν συνεχώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης… εσείς να είσαστε ήρεμοι… γαλήνιοι και να μην σας προβληματίζει το αόρατο… αύριο.

Πλέον το ζώδιον των Ιχθύων έληξε… και απεικονιζόταν από τα δύο συνδεδεμένα δια κοινού λώρου:

1. Εις το Ουράνιον στερέωμα, όπου ο ένας κατευθύνεται προς τα επάνω και ο άλλος ακολουθεί την οριζόντιο φορά. Ο ανερχόμενος έχει την τάση της ενοράσεως. Ο ακολουθών την οριζόντια φορά διατρέχει το Ζωδιακόν Κύκλο των ενσαρκώσεων.

2. Εις το αστρολογικόν σύμβολο οι δύο Ιχθείς ακολουθούν αντιθετικές κατευθύνσεις ακινητοποιώντας ο ένας τον άλλον ) ( …βάλτε και την οριζόντια γραμμή — ανάμεσα…ώστε να δείτε το διπλό έψιλον.

Αμφότεροι είναι όντα βουβά και δεν έχουν να αντιτάξουν Λόγον εις την Λογική της κεφαλής του κερασφόρου Κριού. Έτσι αποφεύγουν οποιαδήποτε διαλεκτική επαφή, εφ’ όσον δεν κατέχουν την ολοκληρωμένη γνώση. Ο εγκέφαλος έτσι ήταν λίαν περιορισμένος (εκτός εξαιρέσεων… που δεν είναι του παρόντος) και διακατέχονταν από το άνευ κριτικής ικανότητας συναίσθημα που εκπροσωπούνταν από το ύδωρ.

Τώρα με την λήξη του Ζωδίου των Ιχθύων επέρχεται η μετάβασις, αλλαγή περνώντας εις το επόμενον ζώδιο του Υδροχόου.

Η νέα αυτή εποχή και η αλλαγή του ζωδίου θα γίνει σταδιακά και προς το παρόν η αέρινος φύση του νέου Ζωδίου… καθώς επίσης και ό άξονας του Πόλου της Γαίας πλησιάζει, φέροντας την διάχυση των ιδεών… σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της Γαίας… μέσω της έντονης πληροφόρησης του διαδικτύου αλλά και των υπόλοιπων μέσων… και όχι μόνον. Διότι όποιος έχει την δυνατότητα να επισκέπτεται ενεργειακούς χώρους… εκεί θα παραλάβει και θα βιώσει έντονες καταστάσεις που πιο πριν ήτο αδύνατον να βιώσει….!

Μην ξεχνάτε ότι πριν μερικά χρόνια… δεν ακουγόταν «τσικ»… για τα ελληνικά ιδεώδη… και τώρα έχουμε μία μεταστροφή… προς την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία… όπου γίνεται πρωταρχική ανάγκη… μιας και καταρρέουν όλα τα υπάρχοντα θρησκευτικά και πολιτικά συστήματα.

Θα έρθουν αρκετοί κλυδωνισμοί μιας και το σημερινό σύστημα παρακμής των αξιών και των προτύπων καταρρέει. Γι’ αυτό υπάρχει μία συσσωρευμένη άσχημη κατάσταση… η οποία έχει να κάμει με τα τελευταία περίπου 2.000 χρόνια και βάλε…δηλαδή γίνεται μία υπερφόρτωση των όσων μας έχουν συμβεί πλανητικά… καθώς υπάρχει αυτή η ορμητικότητα… η οποία επιμένει να αναδυθεί από την λήθη… εις την οποία είχε καταποντιστεί εντός των Υδάτων επί 2.000 χρόνια κατά τα οποίαν ο Ήλιος διήνυσε εις την φαινομενική του πορείαν εις το ζώδιον των Ιχθύων.

ΑΔΕΛΦΙΑ… ολοένα και πιο περισσότερο θα γίνονται αισθητά… η ανθρωπιστική μας διάθεση και αλληλεγγύη και θα υπάρχει αμερόληπτο ενδιαφέρον από τον κόσμο… ώστε να υπάρχει εις την συνέχεια μία περισσότερη ευημερία των όντων εις τη Γαία.

Εις την ουσία… αυτό που διαπράττουν… είναι να μας ενώνουν… μιας και βρισκόμαστε όλο και περισσότεροι πλέον … εις την ιδίαν μοίρα.

Οφείλετε να γνωρίζετε ότι τα ύδατα της ΓΝΩΣΕΩΣ τα οποία διαχέει από την Υδρία του… το σύμβολο του Υδροχόου… δεν είναι κυματιστά… γιατί δεν αναφέρονται στο συναισθηματικό κόσμο του όντος. Όπως βλέπετε είναι…. είναι ΠΑΛΜΙΚΑ και ομοιάζουν με το σύμβολον του ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ… δηλαδή της διάχυσης του ΦΩΤΟΣ/ΓΝΩΣΕΩΣ. Έχουμε δηλαδή δύο παράλληλους σχηματισμούς του συμβόλου, όπου συνοδοιπορούν συνδέοντας το ΠΑΡΕΛΘΟΝ με το ΜΕΛΛΟΝ. Η κάτω γραμμή αλληγορεί το Παρελθόν, στηρίζει την πάνω γραμμή του Μέλλοντος…διότι χωρίς την στήριξη της κάτω γραμμής… η έκρηξη της τεχνολογικής προόδου… θα παραμείνει χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τον άνθρωπο.

Ο καθένας από εσάς ως ελεύθερος στοχαστής θα λάβει από τον Λόγο… τη θεία Γνώση… ενώ ο δογματικός/πιστός που του έχουν εντρυφήσει οι εκάστοτε θρησκευτικές φατρίες οι οδηγούμενες από τις σκοτεινές αντιλήψεις… το μόνον που θα κάμουν είναι να απομακρυνθούν αδιάφορα, αμφισβητώντας το ΘΕΙΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ.

Αν έχετε τα πνευματικά ΕΡΓΑΛΕΙΑΝ… τότε θα δημιουργήσετε και ΛΕΙΑΝ ΕΡΓΑ.

ΕΡΡΩΣΘΕ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ (Ε.Ι.)
Ioannis Stogiannos / Image by 1tamara2 from Pixabay