Ιεροσόλυμα. Γη Ελληνική
Proto-Ionic capital found in royal buildings in the Land of Israel from the First Temple Period. (Leah Bowman)

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ότι τα Ιεροσόλυμα είναι Γη Ελληνική

Ὁ Ἡρῳδιανὸς (Περὶ καθολικῆς Προσωδίας, βιβλίον ζ, 172) ἀναφέρει σχετικὰ τὰ ἑξῆς: «Τὸ ἔθνος τῶν Σολύμων, ποὺ εἶναι οἱ Πισίδες, ἔλαβαν τὴν ὀνομασία τους ἀπὸ τὸν Σόλυμο, τὸν υἱὸν τοῦ Διὸς καὶ τῆς Χαλκήνης.»

Ἐπίσης συνεχίζει

(Περὶ καθολικῆς Προσωδίας, βιβλίον ζ, 175):

«Εἶναι ἔθνος ποῦ κατοικεῖ εἰς τὴν Ἄσπενδον καὶ τὴν Κιλικίαν»

Διαβάστε επίσης:

Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει (Ἱστορίαι 1, 173):

«Καθὼς φιλονικούσαν εἰς τὴν Κρήτην διὰ τὴν βασιλείαν οἱ υἱοὶ τῆς Εὐρώπης, ὁ Σαρπηδὼν καὶ ὁ Μίνως, ἐπεκράτησε εἰς τὴν φιλονικίαν ὁ Μίνως καὶ ἐξῴρισε τὸν Σαρπηδόνα καὶ ὅσους ἐξεγέρθησαν κατ’ αὐτοῦ. Αὐτοὶ λοιπὸν ἀφοῦ ἐξεδιώχθησαν, ἔφθασαν εἰς τὴν Ἀσίαν, εἰς τὴν γῆν τῆς Μιλυάδος, τὴν ὁποίαν τώρα νέμονται οἱ Λύκιοι. Αὐτὴ ἡ χώρα τὴν παλαιὰ ἐποχὴ ἦτο ἡ Μιλυάς, οἱ δὲ Μιλύες τότε ᾠνομάζοντο Σόλυμοι.»

Ιεροσόλυμα. Γη Ελληνική
This six-line fragment of the Temple Warning was found by J. H. Iliffe east of the Old City of Jerusalem wall—near the Lion’s Gate.

Ὁ Εὐστάθιος ἀναφέρει (Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ἰλιάδα 1,486):

«Ὅταν ὁ Σαρπηδὼν ἐξορίσθη ἀπὸ τὴν Κρήτη, κατέφυγε εἰς τὴν περιοχὴ τῆς Μιλυάδος, στὰ παράλια τῆς Ἰωνίας. Ἐκεῖ, ἀπέναντι ἀπὸ τῆν Σάμο, ἵδρυσε τὴν πόλη Μίλητο, ἔχοντας ὡς πρότυπο τὴν ὀμώνυμο πόλη Μίλητο τῆς Κρήτης.»

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Ἐπίσης ὁ Εὐσέβιος ἀναφέρει (Προπαρασκευή, 9, 9) ὅτι ὑπῆρχαν καὶ Σόλυμα ὅρη στῆν Παλαιστίνη:

«Καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα ἐν τοῖς παρ’ Ἕλλησι Σολύμοις ὀνομαζομένοις ὄρεσι κεῖσθαι.»

Ἀκόμη κι ὁ ἑβραῖος ἱστορικὸς Ἰώσηπος ἀποκαλεῖ τὴν πόλη μὲ τὸ πραγματικό της ὄνομα, «Σόλυμα».

Ιεροσόλυμα. Γη Ελληνική

Ιεροσόλυμα. Γη Ελληνική

Σπανὸς Πανορμίτης
filonoi.gr μέσω thesecretrealtruth