αρχαίος ναός και αγάλματα
Image by AI generator from Canva

Οι Μύθοι για τα Ιεροσόλυμα ως Γη Ελληνική

Ορισμένοι δίνουν στους ελληνικούς μύθους ιστορική αξία. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται με αυτήν από τους ιστορικούς. Ακόμα κι αν δεν έχουν την παραμικρή αξία, προσελκύουν το ενδιαφέρον μας, όταν μέσα από αυτούς, οι διάφορες αναφορές και οι συνδυασμοί τους, τείνουν να προκαλούν συνειρμούς ότι τα Ιεροσόλυμα σχετίζονται με τον Σόλυμο, τον μυθικό γιό του Δία. Κατά συνέπεια, τα Ιεροσόλυμα θα μπορούσαν κάποτε να ήταν και να αποτελούσαν Γη ελληνική.

Πριν προσχωρήσουμε θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι μύθοι δεν αποτελούν ιστορικά στοιχεία. -d-

Ὁ Ἡρῳδιανὸς (Περὶ καθολικῆς Προσωδίας, βιβλίον ζ, 172) ἀναφέρει σχετικὰ τὰ ἑξῆς: «Τὸ ἔθνος τῶν Σολύμων, ποὺ εἶναι οἱ Πισίδες, ἔλαβαν τὴν ὀνομασία τους ἀπὸ τὸν Σόλυμο, τὸν υἱὸν τοῦ Διὸς καὶ τῆς Χαλκήνης.»

Ἐπίσης συνεχίζει

(Περὶ καθολικῆς Προσωδίας, βιβλίον ζ, 175):

«Εἶναι ἔθνος ποῦ κατοικεῖ εἰς τὴν Ἄσπενδον καὶ τὴν Κιλικίαν»

Διαβάστε επίσης: Τα Ιεροσόλυμα, τα Σόλυμα και οι Σόλυμοι

Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει (Ἱστορίαι 1, 173):

«Καθὼς φιλονικούσαν εἰς τὴν Κρήτην διὰ τὴν βασιλείαν οἱ υἱοὶ τῆς Εὐρώπης, ὁ Σαρπηδὼν καὶ ὁ Μίνως, ἐπεκράτησε εἰς τὴν φιλονικίαν ὁ Μίνως καὶ ἐξῴρισε τὸν Σαρπηδόνα καὶ ὅσους ἐξεγέρθησαν κατ’ αὐτοῦ. Αὐτοὶ λοιπὸν ἀφοῦ ἐξεδιώχθησαν, ἔφθασαν εἰς τὴν Ἀσίαν, εἰς τὴν γῆν τῆς Μιλυάδος, τὴν ὁποίαν τώρα νέμονται οἱ Λύκιοι. Αὐτὴ ἡ χώρα τὴν παλαιὰ ἐποχὴ ἦτο ἡ Μιλυάς, οἱ δὲ Μιλύες τότε ᾠνομάζοντο Σόλυμοι.»

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Ὁ Εὐστάθιος ἀναφέρει (Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ἰλιάδα 1,486):

«Ὅταν ὁ Σαρπηδὼν ἐξορίσθη ἀπὸ τὴν Κρήτη, κατέφυγε εἰς τὴν περιοχὴ τῆς Μιλυάδος, στὰ παράλια τῆς Ἰωνίας. Ἐκεῖ, ἀπέναντι ἀπὸ τῆν Σάμο, ἵδρυσε τὴν πόλη Μίλητο, ἔχοντας ὡς πρότυπο τὴν ὀμώνυμο πόλη Μίλητο τῆς Κρήτης.»

Ἐπίσης ὁ Εὐσέβιος ἀναφέρει (Προπαρασκευή, 9, 9) ὅτι ὑπῆρχαν καὶ Σόλυμα ὅρη στῆν Παλαιστίνη:

«Καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα ἐν τοῖς παρ’ Ἕλλησι Σολύμοις ὀνομαζομένοις ὄρεσι κεῖσθαι.»

Ἀκόμη κι ὁ ἑβραῖος ἱστορικὸς Ἰώσηπος ἀποκαλεῖ τὴν πόλη μὲ τὸ πραγματικό της ὄνομα, «Σόλυμα».

Σπανὸς Πανορμίτης – filonoi.gr / Image by AI generator from Canva