Κύκλωπες. Η πραγματική ταυτότητά τους που, δυστυχώς, δεν μαθαίνουμε στα σχολεία

ΠΟΣΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ; (ΚΥΚΛΩΠΕΣ)

Επειδή έχουν γραφεί χιλιάδες ποιήματα, μελέτες και αναλύσεις για τους ομηρικούς μύθους γίνεται λόγος σε αυτήν την ανάρτηση λοιπόν για τους Κύκλωπες.

Η τεράστια πλειοψηφία των σύγχρονων Ελλήνων μαθαίνει τον Όμηρο (Ιλιάδα-Οδύσσεια) καθαρά πραγματολογικά, λογοτεχνικά και ως προς το νόημα τελείως επιφανειακά. Ανάθεμα και αν ξέρουν οι σύγχρονοι Έλληνες γιατί γράφτηκε η Ιλιάδα και η Οδύσσεια. Ζούμε ένα απίστευτο δράμα.

Στην ελληνική κοσμοθέαση και αντίληψη ο άνθρωπος έχει μια σπουδαία δυνατότητα. Να μάθει να σκέφτεται, να χρησιμοποιεί τη φαντασία του και να ενεργοποιεί τη δημιουργική του νοομηχανή.

Τι είναι οι Κύκλωπες λοιπόν;

Όπως αναλύουν ο Πλάτωνας και ο Πρόκλος, οι “Κύκλωπες” ανήκουν στην τέταρτη κατηγορία των νοητικών “θεών” από τα 10 είδη συνολικά που υπάρχουν στην ορφικοπυθαγόρεια-πλατωνική φιλοσοφία. Η 4η κατηγορία αυτών των θεοτήτων διακρίνεται σε 3 υποκατηγορίες. Οι Κύκλωπες ανήκουν στην τρίτη υποκατηγορία των τελεσιουργικών θεών της υπουράνιας αψίδας του πλατωνικού Φαίδρου!

Διαβάστε επίσης: Ο Σκελετός Κύκλωπα που Βρέθηκε στην Κοζάνη, αλλά δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη αναφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό

Η τρίτη υποκατηγορία των Κυκλώπων αναλαμβάνει αιωνίως να φέρνει εις πέρας, μας λέει ο Πρόκλος, τη μορφή του σχήματος των κόσμων και των όντων……!!!!!

Είναι πασίγνωστη η εικόνα σχετικά με τον μύθο της τύφλωσης του Κύκλωπα Πολύφημου από τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Ε, μόνο αυτό μάθαμε στα “σχολεία” εμείς οι Νεοέλληνες! Δεν μας έμαθαν να σκεφτόμαστε και να ξηλώνουμε νοητικά όλα τα πέπλα πίσω από τα οποία εγγράφεται η αλήθεια!!!

Διαβάστε επίσης: Κύκλωπες: Η πρώτη γενιά γιγάντων και η προηγμένη τεχνολογία τους

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

In English,

HOW WE KNOW THE TRUTH OF THE ODYSSEY; (CYCLOPES)

Because they have written thousands of poems, studies and analyzes of the Homeric myths referred So for Cyclops.

The vast majority of modern Greek learns Homer (Iliad-Odyssey) purely factual, literary and as to the meaning completely superficial. Damn they know the modern Greeks because the Iliad and the Odyssey was written. We live an incredible drama.

In Greek worldview and perception man has a great potential. Learn to think, to use his imagination and activates the creative noomichani.
What are the Cyclopes then?

As analyze Plato and Proclus, the “Cyclops” belong to the fourth category of mental “gods” of the 10 species in total that exist in orfikopythagoreia-Platonic philosophy. The fourth category of these deities is divided into three subcategories. The Cyclops belonging to the third subclass of effector gods ypouranias apse of Plato’s Phaedrus!

The third subcategory of the Cyclops takes forever to bring out, says Proclus, form the shape of worlds and beings …… !!!!!

In the picture we see the myth of blinding of the Cyclops Polyphemus by Odysseus and his companions. Well, just what we learned in the “school” we modern Greeks! We are not taught to think and mentally unpick all the veils behind which entered the truth !!!

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ / Image by Stux from Pixabay