Αναφορές για εξωγήινους πολιτισμούς στην Αγία Γραφή και τα Πατερικά Κείμενα

Α. ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ

Πολλοί πιστεύουν ότι κάποια αναγνώριση ύπαρξης εξωγήινων ανατρέπει τα χριστιανικά δεδομένα και δεν είναι αποδεκτή από την Αγ. Γραφή. Και όμως δεν είναι έτσι.

Κατ’ αρχήν πουθενά στην Αγ. Γραφή δεν αναφέρεται ξεκάθαρα η ύπαρξη, ή όχι, εξωγήινων πολιτισμών, γιατί αυτό που προέχει είναι η σωτηρία του ανθρώπου, η θέωση.

Δίδονται λοιπόν στην Αγ. Γραφή, και ειδικά στην Καινή Διαθήκη, όλες οι κατευθύνσεις για να καταστεί ο άνθρωπος αθάνατο πνευματικό ον. Ίσως να μην αναφέρεται ξεκάθαρα κάτι στην Καινή Διαθήκη για να αποφευχθούν κάποιες παράλογες και παθιασμένες αναζητήσεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Όπωσδήποτε κάθε έρευνα που διεξάγεται με υγιείς προϋποθέσεις είναι αποδεκτή, όπως τονίζεται και στην Καινή Διαθήκη (κατά Ματθαίον 7, 7 – 8): «Ερευνάτε και θα βρείτε», «αυτός που ψάχνει βρίσκει».

Πρέπει λοιπόν να αναζητούμε την αλήθεια και «η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (κατά Ιωάννη 8,32), όπως είχε πει ο Ιησούς.

Αντίθετα, σε κανένα σημείο της Αγ. Γραφής δεν υπάρχει η περίφημη πια φράση «Πίστευε και μη ερεύνα». Λέγεται μάλιστα ότι η σωστή φράση είναι «πίστευε και μη, ερεύνα». Ένα κόμμα δηλαδή ευθύνεται για την όλη διαστρέβλωση του νοήματος, αν είναι έτσι.

Λέγαμε λοιπόν ότι η Αγ. Γραφή δεν απορρίπτει την ύπαρξη εξωγήινων πολιτισμών. Αντίθετα, ανακαλύπτει κανείς ορισμένα χωρία που μπορεί να υποδηλώνουν την πιθανή ύπαρξη και άλλων φυλών στο σύμπαν, εκτός του ανθρώπου.

Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν βρίσκουμε τα εξής σημεία: «Και άλλα πρόβατα έχω, α ουκ εστίν εκ της αυλής ταύτης» δηλ. «Έχω και άλλα πρόβατα, που δεν ανήκουν σ’ αυτήν την μάντρα».

Πρόκειται για λόγια που είπε ο ίδιος ο Χριστός (κατά Ιωάννη 10, 16). Στο χωρίο αυτό, όπως και στα επόμενα που θα δούμε, δεν δηλώνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει ζωή σε άλλους κόσμους, είναι όμως πιθανό να εννοεί και αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τη φράση του Απόστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή (8, 39) περί «κτίσης ετέρας».

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Μεταφράζουμε: «Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο στον ουρανό ή στον Άδη, ούτε καμία άλλη κτίση – δημιουργία δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού».

Δε μπορούμε να γνωρίζουμε αν περιλαμβάνονται κι άλλα σκεπτόμενα όντα εκτός από μας στην ερμηνεία για την «άλλη κτίση» και τα «άλλα πρόβατα»[†]. Αν οι νύξεις αυτές αφορούν και στην περίπτωση ύπαρξης άλλων έλλογων όντων, δε σημαίνει ότι αυτά κατοικούν απαραίτητα σε άλλους πλανήτες.

Μπορεί να ζουν σε άλλες διαστάσεις – πραγματικότητες π.χ., ή μπορεί να μην έχουν τη δική μας εξωτερική μορφή.

Το ίδιο ισχύει και για τη φράση που υπάρχει στην Αποκάλυψη από τον Ιωάννη (5,13): «(μτφ.) Και ύστερα άκουσα κάθε δημιούργημα που βρίσκεται στον ουρανό και στη γη και κάτω από τη γη…».

Τέλος στα κατά Μάρκον (13,27) και κατά Ματθαίον (24, 31) Ευαγγέλια αναφέρεται ότι στη Δευτέρα Παρουσία οι άγγελοι θα μαζέψουν τους εκλεκτούς του Χριστόύ από το άκρο της γης ως το άκρο του ουρανού (στο κατά Μάρκον) ή από το ένα άκρο των ουρανών ως το άλλο (στο κατά Ματθαίον). Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν άλλα ευφυή όντα στο σύμπαν θα κριθούν και αυτά στη Δευτέρα Παρουσία από τον Υιό του Θεού, που προϋπήρχε της δημιουργίας του κόσμου (κατά Ιωάννη 17, 5 – 6 και 24 – 25).

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΞΩΓΗΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Β. ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας Κων/νος Καλλίνικος (αρχές 20ου αι.) στο βιβλίο του «Ο Θεός εν τοις έργοις αυτού» διατυπώνει για τους δορυφόρους των άλλων πλανητών τις εξής ενδιαφέρουσες σκέψεις:

«Τινα λόγον υπάρξεως έχουν αι σελήναι του Διός και του Κρόνου και του Ουρανού και του Ποσειδώνος, Σελίδα 8 από 8 αφού δεν έχουν να φωτίσουν κανέναν; Αλλά τι λέγω; Εκεί επάνω έχει τα δωμάτια επιπλωμένα, αιθούσας φωταγωγημένας, οικήματα προς κατοικίαν έτοιμα, και ουδείς υπάρχει ο οικών; Μία τοιαύτη υπόθεσις μοί φαίνεται δυσπαράδεκτος, ως διισταμένη προς την ανεξάντλητον του Θεού Σύνεσιν και Τέχνην. Ενώ πολύ λογικώτερον και Θεόπρεπέστερον ευρίσκω, οσάκις ανυψώνω τα βλέμματα προς τους κόσμους εκείνους, να βαυκαλίζομαι από την γλυκείαν πίστιν, ότι και εκεί επάνω πτερυγίζουν ψυχαί και εκεί επάνω πάλλουν καρδίαι, και εκεί επάνω ζουν αδερφοί μου, και εκεί επάνω ως από θυσιαστηρίου αναθρώσκουν καπνοί και αίνοι υπέρ του Τρισένδοξου Δημιουργόύ»[1].

Οι σκέψεις αυτές και οι ιδέες είναι γραμμένες πριν από πάρα πολλά χρόνια, τότε που η αστρονομική έρευνα γνώριζε πολύ λίγα πάνω στο ζήτημα αυτό. Βέβαια, είναι από δύσκόλο έως απίθανο να κατοικούνται όλοι αυτοί οι δορυφόροι που γράφει ο Κων/νος Καλλίνικος.

Βλέπουμε όμως ότι από την τεράστια γκάμα των Ορθοδόξων συγγραφέων, υπάρχουν πολλοί με εναλλακτικές θέσεις, που σβήνουν το μύθο περί φανατισμού και προκαταλήψεων των εκπροσώπων της Εκκλησίας, ειδικά σε θέματα στα οποία δεν υπάρχει σίγουρη εξήγηση στις Γραφές.

Ο καθηγητής της Θεόλογικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών Μ. Σιώτης σε μια μελέτη του (το 1963) γράφει τα εξής: «Η ύπαρξις λογικών όντων επί των ουρανίων σωμάτων υπό οιανδήποτε κατασκευήν, μορφήν και έκφρασιν, δημιουργεί εξόχως ενδιαφέροντα Θεόλογικά προβλήματα, έχοντα ως κέντρον την προσωπικήν συγκροτησιν και αυτοτέλειαν των όντων τούτων.

Από Θεόλογικής πλευράς έχει μεγάλην αξίαν, πέρα των γνωσιόλογικών ημών ενδιαφερόντων, η παρουσία λογικών όντων επί των ουρανίων σωμάτων». Ο Σιώτης τονίζει «την αντίληψην των Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατά την οποίαν το επί της γης έργον της εν Χριστώ σωτηρίας δεν παρουσιάζεται ποσώς ασυμβίβαστον ούτε προς την ύπαρξιν ούτε προς την μη ύπαρξιν λογικών όντων επί των λοιπών ουρανίων σωμάτων».

Ίσως, αν στην εποχή των Εκκλησιαστικών Πατέρων είχε προχωρήσει η αστρονομία και η διαστημική επιστήμη όπως σήμερα, να απασχόλούνταν ιδιαίτερα με το θέμα αυτό και να διατύπωναν κάποιες πιο συγκεκριμένες απόψεις και να παρουσίαζαν πιθανές λύσεις[2].

Αν και οι περισσότεροι Ορθόδοξοι συγγραφείς δεν εξέφραζαν άποψη για την ύπαρξη εξωγήινων όντων, εν τούτοις βλέπουμε ότι υπήρχαν και άλλοι που, όχι μόνο δεν απέρριπταν το ενδεχόμενο αυτό, αλλά και το ασπάζονταν σαν πιθανότητα.

Επιπλέον είδαμε ότι το κύρος της Αγ. Γραφής δεν κλονίζεται από μία τυχόν ανακάλυψη ή και.. εισβολή εξωγήινων μορφών ζωής. Το ότι δεν αναφέρει ρητώς την ύπαρξή τους δε σημαίνει ότι τους απορρίπτει. Στη σημερινή εποχή όμως το θέμα των εξωγήινων έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, πιο πολύ στο εξωτερικό.

Από το 1947 που ξεκίνησε η σύγχρονη εποχή των UFO με τη μαρτυρία του Κέννεθ Άρνολντ στις ΗΠΑ, επιχειρείται από κάποιους να πλασαριστεί η ιδέα ότι τα UFO είναι σίγουρα 100% σκάφη ελλόγων όντων από κάποιους άλλους πλανήτες, ότι τα όντα αυτά μας παρατηρούν με καλές προθέσεις, ότι θα μας βοηθήσουν στο μέλλον κ.ο.κ. Τα πράγματα όμως μάλλον δεν είναι τόσο «ρόδινα»…

Ομάδα Μυσταγωγία UFO –Ξένα οντα : ΤΕΧΝΟΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ Εκδοσεις: Νεκτ. Παναγόπουλος

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Image by cocoparisienne from Pixabay