Ο Κύκλος των Υποχθόνιων Κλείνει. Ανοίγει των Ελ(λήνων)

Μέ τήν ὀνομασία «Ἕλλην» ὁ γράφων δέν ἐννοεῖ τόν πολίτη τοῦ κρατιδίου πού κατασκεύασαν οἱ δυτικοί καί πού σήμερα λέγεται Ἑλλάδα. Ὁ (Ἔλ)λήν εἶναι Υἱός τῶν Υἱῶν τοῦ Θεοῦ. Ἦλθε ἐπί τῆς Χθονός, ἐπί τοῦ ἑνός ἐκ τῶν πλανητῶν τοῦ ἠλιακοῦ μας συστήματος, δηλαδή τοῦ ἑνός ἐκ τῶν πολλῶν οὐράνιων περασμάτων ἤ σταθμῶν διερχομένων, ἦλθε ὡς ἔμψυχη ὑλική 0ντότητα.’Ἦλθε ὡς ἀπεσταλμένος τῶν Σπορέων του, Θεῶν. Ἦλθε ἐπί τῆς Χθονός, γιά νά τήν ἐξαγνίσει ἀπό τά μιάσματα τῶν ἀπορριφθέντων ἐπί αὐτῆς Τιτάνων καί δή τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἰαπετοῦ.

[Σημείωση: Οι σελίδες πού ἀκoλoυθoύv ἀποτελούv ἀπόσπασμα ἀπό τήv ὁμιλία τοῦ συγγραφέα Ἰωάvvη Φουράκη πού παρουσίασε στό Ναύπλιο στίς 4 Δεκεμβρίου 1998 (αἴθουσα Πvευματικού Kέvτρου Ναυπλίου), καί ἀπό τίς προσωπικές τοῦ σημειώσεις γιά τίς διαλέξεις του. Ἡ ὁμιλία εἶχε τόv τίτλο Eλλήvωv Αὐτογvωσία (σημειῶστε ὅτι ὁ κ Φουράκης γράφει καί δίvει τίς διαλέξεις τοῦ στή καθαρεύουσα καί ὅτι τό κείμεvο πού δημοσιεύουμε ἔχει ἐλαφρῶς μετασχηματιστεῖ γιά τίς ἀνάγκες τοῦ περιοδικοῦ)]

Οἱ ἐπισημάνσεις αὐτές γίνονται γιά νά ἀρχίσουμε ἴσως νά ἀντιλαμβανόμαστε ὄχι μόνο τήν μεταξύ ἀνθρώπων καί (Ἔλ)λήνων διαφορά, δηλαδή τή διαφορετική σύνθεση τῶν χημικῶν στοιχείων τοῦ γενετικοῦ τούς κώδικα καί τοῦ ἐγκεφάλου τους, ἀλλά καί τήν ἐκ διαφορετικῶν οὐρανίων ἤ συμπαντικῶν σωμάτων προέλευσή τους ἀπό ἐκείνη τῶν ὑπολοίπων.

Ποιοί εἶναι οἱ Θεοί, ποιοί ἦταν οἱ Τιτάνες καί ποιοί οἱ ἀπόγονοί τους ἐπί τοῦ πλανήτη μας, καί ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού θά εἶναι καθαροί καί ἁγνοί νά πραγματοποιήσουν εἰδικές πορεῖες καί νά εἰσέλθουν τελικῶς στό «Ναό»; ‘Ὅποιοι κι ἄν εἶναι, δέ σημαίνει ὅτι θά μπορέσουν νά εἰσέλθουν καί μέσα στό Ἱερό του, καί πολύ περισσότερο στό ‘Αβατόν του. Στό ‘Αβατον θά εἰσέλθουν μόνο οἱ Ἐκλεκτοί καί οἱ ‘Άριστοι. Οἱ (Ἔλ)ληνες. Καί ποιοί ζοῦν ἀνάμεσά μας ποῦ θά ἐνθυμηθοῦν ὅτι εἶναι (Ἔλ)ληνες;…

Αὐτό πού ἐπιθυμεῖ ὁ γράφων, εἶναι νά σᾶς γνωστοποιήσει μερικά στοιχεῖα καί δεδομένα πού ὄχι ἁπλῶς ὑπονοοῦν, ἀλλά καί σαφῶς σηματοδοτοῦν μιά σειρά συγκεκριμένων καί σταθερῶν διαδικασιῶν, τῆς ἀρχόμενης πορείας πρός τόν ποθούμενο καί ἐπιδιωκόμενο στόχο: τήν Ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. ‘Ὅμως, παρ’ ὅλο πού αὐτή πορεία ἔχει ἤδη ἀρχίσει, ἐμεῖς ὄχι μόνο δέ συμμετέχουμε στίς διαδικασίες τῆς ἔναρξής της, ἀλλά μᾶλλον παρεμβάλουμε πολλά καί διάφορα ἐμπόδια, μέ στόχο ὄχι νά τήν ἀναστείλουμε, ἀλλά νά τήν ματαιώσουμε. Θά μποροῦσα νά ἀναφέρω μιά πολύ μεγάλη σειρά ἐξ αὐτῶν, ὅμως θά τό ἀποφύγω ἐπισημαίνοντας μόνο ἕνα. Ἡ ἁπλή ἐπισήμανση τούτου θά ἔχει δυό βασικούς στόχους. Ὁ πρῶτος θά ἀποβλέπει στήν πιθανότητα νά μᾶς προκαλέσει μερικά ἐρεθίσματα, τά ὁποῖα ἴσως νά μᾶς ὠθήσουν νά ἀναζητήσουμε καί νά ἐντοπίσουμε κάποια ἀπό τά ἐμπόδια τούτα καί κυρίως τή δική μας συμβολή στήν κατασκευή τους.

Ὁ δεύτερος θά ἀποβλέπει στό νά διευκολύνει τό γράφοντα νά σᾶς γνωστοποιήσει ἕνα μελλοντικό γεγονός, τό ὀποῖο ὡς μοναδικό ἀντικειμενικό τοῦ στόχο θά ἔχει -ἀνεξαρτήτως ἐάν ἐπιτευχθεῖ τήν ὁριστική καί τελεσίδικη ματαίωση τῆς πορείας Ἀναγεννήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τό ἐμπόδιο, λοιπόν, τό ὁποῖο ἐμεῖς ὅλοι μας ἐνσυνειδήτως παρεμβάλουμε στήν πορεία αὐτή, εἶναι πίεση πού ἐξασκούμε στήν πολιτική ἠγεσία τῆς Ἑλλάδος νά μᾶς ὁδηγήσει ἄρον-ἄρον στήν Ο.Ν.Ε. (Οἰκονομική καί Νομισματική Ἔνωση), δηλαδή στήν τελική φάση τῆς καταστροφῆς, ὄχι μόνο τῶν ἐλαχίστων ὑπολοίπων στοιχείων τῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἡ πίεσή μας αὐτή, μεταξύ τῶν ἄλλων συνεπειῶν, συνετέλεσε καί στό νά ἔχει ἤδη δεχθεῖ, ἐξ ὀνόματός μας καί διά λογαριασμό μας, ἠγεσία αὐτή νά φιλοξενήσει, τήν ἐρχόμενη ἄνοιξη στούς Δελφούς (ναί, στούς Δελφούς), τή διάσκεψη τῶν ἠγετῶν τῆς Εὐρώπης καί τῶν σημαντικότερων χωρῶν τοῦ ὑπολοίπου πλανήτη. Ἡ διάσκεψη αὐτή, ὁποία ἐπρόκειτο νά πραγματοποιηθεῖ τήν περασμένη ἄνοιξη στό Σούνιο ἤ στήν Κρήτη, καί τήν ὁποία κάποιοι «αἰθεροβάμονες» Ἕλληνες τήν ματαίωσαν, ἔχει τόν ἐξῆς στόχο: νά ἀνακοινωθεῖ καί νά συζητηθεῖ ἐπικείμενη προσεχῶς ἐπίθεση ἐξωγήινων ἐναντίον τοῦ πλανήτη μας. Ἡ ἀνακοίνωση αὐτή, ὁποία φυσικά θά πλαισιώνεται καί θά στηρίζεται ἀπό σειρά δεδομένων, ἀνεξαρτήτως ἐάν αὐτά εἶναι πλασματικά, θά ἔχει ὡς σκοπό καί ἀποτέλεσμα καί τήν τυπική δημιουργία «Παγκοσμίου Κυβερνήσεως». Αὐτονόητο εἶναι ὅτι ἠγεσία αὐτής θά ἀνατεθεῖ στίς Η.Π.Α.

Ἡ πληροφορία αὐτή προκαλεῖ ἀναμφιβόλως σειρά ἐρωτημάτων. Μεταξύ αὐτῶν συμπεριλαμβάνονται καί τά ἀκόλουθα δυό: 1) Ἀφοῦ οἱ Η.Π.Α. ἔχουν σήμερα τήν οὐσιαστική ἠγεσία τοῦ πλανήτη, γιατί μέσω τῆς διασκέψεως αὐτῆς θά ἐπιδιώξουν νά πάρουν καί τήν τυπική; Ἡ ἀπάντηση εἶναι: διότι δέν τήν ἔχουν. Νομίζουμε ὅτι τήν ἔχουν, σωστότερα, μᾶς ἔχουν πείσει ὅτι τήν ἔχουν. Ὄχι μόνο δέν ἔχουν τήν οὐσιαστική ἠγεσία τοῦ πλανήτη, ἀλλά οὔτε κᾶν τό μεγαλύτερό της τμῆμα. Καί αὐτό ἀκόμη τό τμῆμα δέν τό ἐλέγχει ἐπίσημη πολιτικοστρατιωτική τῆς ἠγεσία. Ὅπως δέν τό ἐλέγχει καί καμιά ἀπό τίς πολλές καί διάφορες «ἀνεπίσημες» κυβερνήσεις της.

Ἐκείνη, ἐκ τῶν κυβερνήσεων αὐτῶν των Η.Π.Α. ἤ σωστότερα τῶν κέντρων ἐξουσίας, ὁποία ἔχει κατασκευάσει, ἀναπτύξει καί προσπαθήσει νά ἐπιβάλει, τόσο στίς ἐθνότητες πού συγκροτοῦν ἐκείνη τή χώρα, ὅσο καί στά ἔθνη καί τίς ἐθνότητες τοῦ πλανήτη μας, τόν «Μπαμπούλα» τῆς ἐπικείμενης ἐπίθεσης ἐξωγήινων ἐναντίον τῆς Γῆς, εἶναι οἱ Ἐβραίοι Αὐτοί οἱ «Ἑβραῖοι» -καί ὄχι οἱ ἀληθινοί Ἰουδαῖοι, ἄν ὑπάρχουν ἀκόμη- εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν κατασκευάσει τόν «Μπαμπούλα» ὄχι μόνο τῆς ἐξωγήινης εἰσβολῆς, ἀλλά καί τῆς ἔλευσης τοῦ «Ἀντίχριστου».

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Πρίν προσπαθήσουμε νά θίξουμε καί νά ἀπαντήσουμε τό δεύτερο ἐρώτημα πού προκύπτει ἀπ’ αὐτά, πρέπει καί πάλι νά τονίσουμε: οἱ Η.Π.Α. δέν εἶναι πλανητάρχης. Δέν εἶναι διότι ὑπάρχουν στόν πλανήτη μας καί χῶρες καί ὁμάδες πού, γιά διάφορους λόγους, ὄχι μόνο εἶναι ἀκόμα ἀρκετά δυνατές καί ἱκανές νά ἀντιμετωπίσουν τις Η.Π.Α. καί τό σημαντικότερο ὄργανο τῶν «Ἑβραίων» πού λέγεται Ἐνωμένη Εὐρώπη, ἀλλά καί κρατοῦν καί σημαντικούς θύλακες τῆς διακυβέρνησης τοῦ πλανήτη. Μεταξύ τῶν χωρῶν αὐτῶν, τίς ὀποῖες ἐμεῖς θεωροῦμε ἀμελητέες εἶναι Π.χ. «λιμοκτονοῦσα» Βόρειος Κορέα, τό «ηττημένο καί κατεστραμμένο» Ἰράκ, Κίνα, Ρωσία, ἀλλά καί Ἑλλάδα. (Καί ὄταν λέω Ἑλλάδα δέν προσδιορίζω καί φυσικά δέν ἐννοῶ τό ἐσπεριανό κρατίδιο πού λέγεται Ἑλλάδα). Μεταξύ τῶν ὁμάδων καί ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες κρατοῦν καί ἐλέγχουν κάποιους σημαντικούς θύλακες τῆς διαπλανητικῆς κυβέρνησης, συμπεριλαμβάνονται: Ὁμάδα ΕΨΙΛΟΝ, «Opus Dei», οἱ Ἰλλουμινάτοι, ΟΙ «Σούφι τοῦ Λίθου» καί οἱ Σίχ…

2) Ἡ πληροφορία περί τῆς σχεδιαζόμενης ἀναθέσεως στίς Η.Π.Α. καί τῆς τυπικῆς πλέον ἠγεσίας τοῦ πλανήτη μας λέγει ὅτι αὐτή θά τῆς ἀνατεθεῖ προκειμένου νά ἀντιμετωπισθεῖ «ἐπικείμενη ἐπίθεση ἐξωγήινων». Αὐτή πληροφορία προκαλεῖ καί τό ἐπόμενο ἐρώτημα: ὑπάρχουν πράγματι ἐξωγήινοι, καί ἐάν ὑπάρχουν ποιοί εἶναι καί γιατί ἀπειλοῦν τόν πλανήτή μας; Λοιπόν, θά ἦταν ὄχι μόνο ἐγωισμός, ἀλλά καί παραλογισμός νά νομίζουμε ὅτι εἴμεθα οἱ μόνοι κάτοικοι τοῦ σύμπαντος ἤ ἔστω τοῦ ἠλιακοῦ μας συστήματος. Στό σύμπαν, στό γαλαξία μας καί στό ἠλιακό μας σύστημα, ὑπάρχουν-ἤ, ἄν θέλετε, πρέπει νά ὑπάρχουν- καί ἄλλα ἔμβια ὄντα καί ὀντότητες. Τό ὅτι ὑπάρχουν, ἤ ἔστω ὅτι θά πρέπει νά ὑπάρχουν, δέν εἶναι μιά σύγχρονη ἐπισήμανση ἤ θέση.

Τήν ὕπαρξη αὐτῶν ἀναφέρουν δεκάδες ἐκ τῶν ἀρχαίων πανεπιστημόνων, καί ὄχι μόνον ὁ Λουκιανός. Τό ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ ἐξωγήινοι, καί τό ἄν εἴναι φιλικοί ἤ ἐχθρικοί ἀπέναντι στούς διαβιοῦντες τοῦ πλανήτη μας, εἶναι ἕνα ἐρώτημα πού δέν εἶναι εὔκολο νά ἀπαντηθεῖ, καθότι ἀναζήτηση ἀπαντήσεως χρήζει πολλαπλῶν καί πολυδιάστατων ἐρευνῶν καί συζητήσεων.

Ἐκεῖνο πού εἴναι δυνατόν νά εἰπωθεῖ ἐδῶ εἶναι τό ἐξής: Σχεδόν ὁλότητα τῶν διαβιούντων στόν πλανήτη μας εἶναι τιμωρημένοι καί Ἐξόριστοι. Δηλαδή: ὁ πλανήτης μας εἶναι τόπος τιμωρίας καί ἐξορίας. Στούς τιμωρημένους καί ἐξόριστους κατοίκους τοῦ πλανήτη αὐτοῦ ἔχουν σταλθεῖ καί οἱ νουθευτές τους, οἱ ἐξομολογητές τους, διαπαιδαγωγιστές καί ἐξανθρωrnστές τους. Οἱ τελευταῖοι, καί κατά τό πνεῦμα, ἀλλά καί τό γράμμα τῶν διατυπωμένων Βουλῶν καί Διδαχῶν στά ἀρχαία κείμενα, εἶναι οἱ (Ἔλ)ληνες. Ἡ πραγματοποιούμενη ἤ «ἐπικειμενη» ἔλευση ἐξωγήινων εἶναι ἤ ἔστω πρέπει νά θεωρεῖται γεγονός. Τό ἐρώτημα πού προκαλεῖται μέ αὐτή τήν ἐπισήμανση εἶναι: μέ ποιά δομή καί μορφή ἦλθαν ἤ θά ἔλθουν; Δέν ἦλθαν καί δέ θά ἔλθουν μέ τή δική μας μορφή καί δομή. Ἦλθαν, ἔρχονται καί θά ἔλθουν ὡς ἠλεκτρομαγνητικά σωματίδια ἤ ὑποσωματίδια. Δηλαδή ὡς νετρόνια, πρωτόνια, φωτόνια καί νετρίνο. Ἡ ἐπισήμανση τῆς ἔλευσής τους, προκαλεῖ καί τό ἐρώτημα: Γιατί οἱ Η.Π.Α. καί οἱ ἄλλες ἑβραϊκές δυνάμεις ὅπως Ἐνωμένη Εὐρώπη, θέλουν νά ματαιώσουν ἤ νά ἐμποδίσουν τήν ἔλευσή τους; Ποιοί βρίσκονται πίσω ἀπό αὐτές τίς δυνάμεις, ποιά εἶναι τά σχέδια τους καί μέ ποιόν τρόπο καταστρέφονται ἀπό τήν ἔλευση αὐτῶν τῶν ἐξωγήινων;…

Ὑπάρχουν ἐν ἐνεργείᾳ στόν κόσμο μας δυό μεγάλες ἐκστρατεῖες πού διεξάγονται ἀπό τά ἐπί τοῦ πλανήτη μας διαβιούντα ὑποχθόνια ὄντα, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς κοινό τούς ἀντικειμενικό στόχο τήν ἀνακοπή τῆς πορείας Ἀναγέννησης τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ πρώτη ἀπό τίς δυό αὐτές ἐκστρατεῖες εἶναι ἐκείνη, ὁποία δῆθεν στοχεύει στή ματαίωση τῆς ἐλεύσεως τουΑντιχρίστου καί τῆς σωτηρίας τῆς ἀνθρωπότητας ἀπό τόν Ἀρμαγεδώνα ἤ τήν καταστροφή τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Ἡ δεύτερη, περί σέ βάρους τοῦ πλανήτη μας καί τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπειλή εἰσβολῆς ἐξωγήινων.

Προκειμένου νά ἀντιληφθοῦμε, ἐάν ὄχι νά ἐννοήσουμε, ποιοί καί γιατί ἔχουν σχεδιάσει καί ὀργανώσει τήν περί τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντίχριστου ἐκστρατεία, θά πρέπει καταρχᾶς ν’ ἀναζητήσουμε, νά ἐντοπίσουμε καί νά ἀναλύσουμε κάποια ἀπό τά ἱστορικά κυρίως στοιχεῖα συνθέσεως τῆς ταυτότητας τοῦ Ἀντίχριστου. Κατά τήν ἀναζήτηση αὐτῶν, εἶναι βέβαιο ὅτι θά ἀναρωτηθοῦμε: ποιά συγκεκριμένη ἐλθοῦσα, παροῦσα ἤ ἐρχόμενη Ὀντότητα δηλώνεται καί προσδιορίζεται μέ τό σύνθετο ὄνομα Ἀντί-χριστός; Αὐτή Ὀντότητα ἤταν, εἶναι ἤ θά εἶναι ἀντίθετη τοῦ Χρισμένου Ἰήσονος, δηλαδή τοῦ «εἰς τονΊρδανον -ὅπου ὁ Ἀπόλλων ἐξαγνίσθηκε βαπτισθεντος καί διά τοῦ ὕδατος τοῦ Χρισθέντος θεραπευτοῦ σωμάτων καί ψυχῶν υἱοῦ καί τέκνου τῆς Παρθένου Μαρίας, Ἐμμανουήλ». Μήπως ὅμως, ὁ «Ἀντίχριστος» δέν ἦταν, δέν εἶναι ἤ δέ θά εἶναι, ἀντίθετή της, ἀλλά «ἀντί αὐτῆς»; Μήπως ὁ ἐλθών ἤ ἐρχόμενος «Ἀντίχριστος»εἶναι ὁ Ἀναγεννόμενος Ἑλληνισμός;

Δηλαδή ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τῶν Θεῶν ‘Ελλην; Μήπως εἶναι ὁ δεύτερος, ἀφοῦ καί κατά τίς διδαχές καί τά δόγμα τα τοῦ χριστιανισμοῦ, αὐτός δοξάστηκε, ἀναγνωρίστηκε καί καθιερώθηκε, ὡς«Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου» μέ τήν ἐπίσκεψη ποῦ τοῦ ἔκαναν ‘Ελληνες; Ὁ ἐλθών, ἤ σωστότερα, ὁ ἐρχόμενος Ἀντίχριστος δέν εἶναι, ἤ ἔστω δέ θά πρέπει νά εἶναι, ὁ «ἀντίθετος», ἀλλάο «ἀντί Αὐτοῦ». Αὐτός πού ἔρχεται στή θέσή του καί ἐξ ὀνόματός του.

Γιατί ὄμωςειναι ὁ ἀντί αὐτοῦ καί ὄχι ὁ ἀντίθετός του; Διότι κατά τούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν ἀσυνειδήτως στήν ἀπό τούς ὑποχθονίους ὀργανωθεῖσα καί κατευθυνόμενη προαναφερθεῖσα ἐκστρατεία, ὀΑντίχριστος ἔχει κατ’ ἐπανάληψη ἔλθει.. Κατά τούς ἴδιους, Ἀντίχριστος ἦταν καί ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτορα ς Νέρων. Οἱ ἴδιοι ἐπίσης ταυτίζουν τόν ἐρχόμενο Ἀντίχριστο μέ τό ἀπό τό θεολόγο τούς Ἰωάννη σφραγισμένο μέ τόν ἀριθμό 666 Θηρίο.

Δυστυχῶς οἱ πλεῖστοι Ἑλληνο-Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί συμμετέχουν στήν προαναφερθεῖσα ἐκστρατεία, τήν στήριξαν καί τήν στηρίζουν στά περί τοῦ ἀριθμοῦ χξς’ καί τή σφραγίδα τοῦ Θηρίου ἀναφερόμενα στήν Ἀποκάλυψη. Ὁ θεολόγος ὅμως αὐτός, σ’ αὐτό του τό ἔργο δέν ἀναφέρει οὔτε μία φορά τό ὄνομα «Ἀντίχριστος».

Τό ὄνομα αὐτό ἀναφέρεται δυό μόνο φορές στή συμπεριλαμβανόμενη στήν Καινή Διαθήκη δεύτερη ἐπιστολή του, τήν ὀποίαν ὅμως δέν ἔχει γράψει ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης, ἀλλά ἕνας ἀπό τούς μαθητές του, ὁ Πρόχωρος. Σημαντικό γεγονός εἶναι ὅτι: τό «Θηρίο» (ὅπου σέ αὐτό ἀνήκει ὁ ἐν λόγῳ ἀριθμός καί ὄχι στόν «Ἀντίχριστο»), μέ τό ὁποῖο ταυτίζουν τόν Ἀντίχριστο αὐτοί πού ὀργανώνουν καί προωθοῦν τήν προαναφερθεῖσα ἐκστρατεία, ὁ Ἰωάννης τό δηλώνει καί τό προσδιορίζει μέ τούς ἑλληνικούς ἀριθμητικούς Χαρακτήρες τοῦ ἑλληνικοῦ ἀριθμό γράμμα τοῦ ἀλφαβήτου, χξς’, καί ὄχι μέ τόν ἀραβικό ἀριθμό 666. (Τό γιατί καί πώς οἱ Χριστιανοί παραποίησαν τόν τρίτο ἑλληνικό ἀριθμητικό Χαρακτήρα ἀπό τούς παραπάνω, σχετικά στοιχεῖα καί σχετικές ἀναφορές ἔχουν διατυπωθεῖ μέ λεπτομέρειες στίς σελίδες τοῦ βιβλίου τοῦ γράφοντα: Μείξις καί Ἀνακύκλησις Μυθολογίας καί Ἰστορίας)…

Ἡ προηγούμενη ἀναφορά στή δῆθεν ἀπειλή εἰσβολής ἐξωγήινων εἶναι αὐτονόητο νά προκαλέσει πολλά ἐρωτηματικά. Τήν πρόκλησή τους ἐνισχύει φυσικά καί ἐπί πολλᾷ ἔτη ἔντονη, πολλαπλή καί πολυδιάστατη ἐκστρατεία περί τῆς συνεχούς ἐμφανίσεως Α.Τ.Ι.Α. (Ἀγνώστου Ταυτότητος Ἰπτάμενα Ἀντικείμενα). Τό ὅτι ἔχουν ἐμφανιστεῖ καί ἐμφανίζονται Α.Τ.Ι.Α. εἴναι, ἤ ἔστω πρέπει νά εἶναι, γεγονός. Καί ἐάν δέν εἶναι, δέ δυνάμεθα νά διαψεύσουμε ἐκείνους πού ἰσχυρίζονται ὅτι τά εἶδαν …Τήν ἐμφάνιση τῶν ἀντικειμένων αὐτῶν πρέπει νά τήν θεωροῦμε δεδομένη. ‘Ὅμως, θά πρέπει νά ἀναλογιζόμαστε τή σοβαρή πιθανότητα αὐτά νά εἶναι ὑπογήινα καί γήινα καί ὄχι ἀπαραίτητα ἐξωγήινα. Δηλαδή: κατασκευάσματα τῶν ὑποχθονίων καί τῶν ἐπιχθονίων μονάδων τους. Αὐτό προκαλεῖ στούς ἀναγνῶστες ἀκόμη ἕνα ἐρώτημα, πού ἔρχεται νά προστεθεῖ στήν ἤδη προϋπάρχουσα θάλασσα ἐρωτημάτων: Ὑπάρχουν ὑποχθόνιοι καί τί ὄντα εἶναι αὐτοί;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι καταφατική. Γιά νά φανταστοῦμε ὅμως, ἄν ὄχι νά ἐννοήσουμε, τήν ὕπαρξη τῶν ὄντων αὐτῶν, θά πρέπει κατ’ ἀρχάς νά δεχθοῦμε τήν ὕπαρξη ὑποχθονίου κόσμου, ἐάν ὄχι κόσμων. Τήν ὕπαρξη τοῦ κόσμου τούτου μας τήν ἀναφέρουν πολλοί ἀπό τούς ἀρχαίους πανεπιστήμονες. Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ παμμέγιστος Πλάτων. Τή σχετική τοῦ ἀναφορᾶ τήν βρίσκουμε στό βιβλίο Φαίδων, στά κεφάλαια 58-62. Ἐφόσον ὅμως δεχθοῦμε τήν ὕπαρξη ὑποχθονίου κόσμου αὐτονόητο εἶναι νά διερωτηθοῦμε: τί ἐννοοῦμε καί προσδιορίζουμε ὡς ὑποχθόνιο κόσμο; Κάποιες ἀπό τίς πρῶτες σχετικές ἀναφορές μποροῦμε νά βροῦμε, ὄχι μόνο στά ἔργα τοῦ Λουκιανοῦ Νεκυομαντεία, Νεκρικοί Διάλογοι, Περί Ἀληθούς Ἱστορίας, ἀλλά καί στά Ἀργοναυτικά τοῦ Ὀρφέως καί πολλῶν ἄλλων. Ἀρκεῖ ὅταν θά βροῦμε τίς ἀναφορές αὐτές νά ἔχουμε τίς γνώσεις καί τίς δυνατότητες νά τίς ἐννοήσουμε…
Καί ὅσον ἀφορᾶ τό δεύτερο σκέλος τῆς ἐρωτήσεως, τί ὄντα εἶναι αὐτά τά ὑποχθόνια, ἀπάντηση εἶναι πάρα πολύ δύσκολη γιά νά διατυπωθεῖ καί ἐννοηθεῖ, ἐᾶν ὄχι τελείως ἀδύνατη. Καίτοι θέλω νά νομίζω ὅτι δύναμαι νά ἀπαντήσω σέ κάποιο πολύ μικρό μέρος τῆς ἐρώτησης αὐτῆς, δέ θά τό πράξω. Ἁπλῶς μόνο μπορῶ νά πῶ ὅτι τά ὄντα αὐτά ἔχοντας τή δυνατότητα νά παίρνουν τή μορφή τοῦ λεγόμενου ἀνθρώπου, ἐξέρχονται καί ἐγκαθίστανται ἐπί τῆς Χθονός. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί οἱ Τουράνοι καί οἱ Δυτικοσημίτες. Ὡς ἐρέθισμα καί μόνον, γιά νά ξαναμελετήσουμε τή Γένεση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί νά ἀντιληφθοῦμε ἐπιτέλους ἀπό πού καί πώς προήλθαν οἱ πρόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, καί γιατί τό 722 π.Χ. οἱ Ἀσσύριοι ἐπανέφεραν τούς ἀπόγονους τοῦ τελευταίου στό γεωφυσικό τόπο ἀπό ὄπου εἶχαν προέλθει οἱ πρῶτοι, καί χάθηκαν…

Σᾶς ἀναφέρω ἐπίσης, ἀφενός ὅτι τό «Τουρᾶν» δηλώνει τό Σκότος, ἐν ἀντιθέσει μέ τό «Ἰρᾶν» πού δηλώνει τό Φῶς….Λοιπόν, ὅλη πολυετής, πολύμορφη καί πολυδιάστατη ἐκστρατεία περί τῶν Α. Τ.Ι.Α. τῆς «ἐπικείμενης ἐπίθεσης ἐξωγήινων στόν πλανήτη μας» καί τῆς «ἐλεύσεως τοῦ Ἀντίχριστου» εἶναι ἔργο τῶν ὑποχθονίων, ὅπου ἀκόμη κυριαρχοῦν κάπως ἐπί τῶν ἐπιχθονίων. Οἱ ὑποχθόνιοι γνωρίζουν ὅτι κλείνει ὁ κύκλος τοῦ ἐνιαυτοῦ, τῆς ἐπί τοῦ ἐπιχθονίου πλανήτη μας παραμονῆς τους. Γιά τό λόγο αὐτόν ἔχουν ἐξαπολύσει τήν τελευταία τούς ἀμυντική ἐπίθεση. Στό πλαίσιο τῆς ἐπιθέσεως αὐτῆς, συμπεριλαμβάνονται καί οἱ παραπλανητικές τούς αὐτές ἐκστρατείες. Αὐτές ἔχουν τό στόχο καί τή μορφή αὐτοῦ πού στήν κοινή στρατηγική ἀποκαλοῦμε «Ψυχολογικό Πόλεμο». Δηλαδή: ἐντείνουν τίς προσπάθειές τους νά ἐπιβραδύνουν τό κλείσιμο τοῦ κύκλο, τῆς παραμονῆς τούς στίς μονάδες τους ἐπί τῆς Χθονός, ἔχοντας ἐξαπολύσει τίς παραπλανητικές αὐτές ἐκστρατεῖες μέ στόχο νά πείσουν τούς ἐπιχθόνιους νά ἀντιταχθοῦν στήν ἐπικείμενη ἐπανέλευση ἐπί τῆς Χθονός καί ἐπανεμφάνιση τῶν (Ἔλ)λήνων.

Καθώς ὁ κύκλος τῆς παραμονῆς τῶν ὑποχθονίων στόν πλανήτη μας κλείνει, ἀνοίγουν οἱ πύλες καί οἱ δίαυλοι τῆς ἐπανέλευσης τῶν (Ἔλ)λήνων. Ὅταν λέμε Επανέλευση (Ἔλ)λήνων, εἶναι αὐτονόητο ὅτι δέν εἴμαστε τόσο ἀφελεῖς νά νομίζουμε ὅτι οἱ ἐπανερχόμενοι εἶναι ὄντα μέ τή δική μας, τήν ἀνθρώπινη, δομή καί μορφή. Εἶναι ἐκεῖνοι, τῶν ὁποίων, ἐπί δυό καί ἄνω χιλιετίες, τά μνημικά κύτταρα τοῦ γονότυπου τούς βρισκόταν ναρκωμένα καί πού τώρα ἔχει ἀρχίσει αὐτό-ἀπονάρκωσή τους καί σταδιακή ἀφύπνισή τους. Αὐτό θά συντελεστεῖ κυρίως, διότι ἀνοίγουν οἱ Πύλες καί οἱ Δίαυλοι, τῆς ἐκ τοῦ Γαλαξία Ἀνδρομέδα καί διά τοῦ ἀστερισμοῦ τοῦ Κυνός διαχύσεως, ἐπί τοῦ πλανήτη μας, ἐπίλεκτων καί ὑπερούσιων ἀκτινοβολιῶν καί φωτοχυσιῶν. Τοῦτες, οἱ ὁποῖες ἔχουν, ἄς ποῦμε, τή δομή τῶν ἠλεκτρονίων, φωτονίων, πρωτονίων, μεσονίων ἤ νετρίνο, ἐστιάζονται μόνο ἐπίτης Ἔλ-Λά, ἤ Ἑλλάδος. Αὐτές ἀποναρκώνουν τά μνημικά -καί ὄχι μόνο- κύτταρα τῶν (Ἔλ)λήνων.

Αὐτή ἀπονάρκωση ἐμπεριέχει καί ἕνα μεγάλο κίνδυνο γιά τόν γεωφυσικό καί πολιτισμικό μας χῶρο. Ὁ κίνδυνος αὐτός, πού ἔχει ἤδη κάνει τά πρῶτα βήματα τῆς ἐμφάνισής του, εἶναι ὁ διχασμός τῶν Ἐλλήνων ἤ «Ἑλληνολατρῶν» καί τῶν Ἐλληνο-ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Τό διχασμό αὐτόν -πού πρέπει πάση θυσία νά ἀποφευχθεῖ -τόν σπέρνουν καί τόν καλλιεργοῦν οἱ μισέλληνες καί ἀνθέλληνες, ἤ σωστότερα, οἱ ὑποχθόνιοι ἐκεῖνοι πού ἐπιδιώκουν τήν παράταση τῆς κυριαρχίας τούς στόν πλανήτη, ὁποία δέν ἀπειλείται ἁπλῶς ἀπό τούς (Ἔλ)ληνες, ἀλλά ἔχει ἤδη ἀρχίσει ἀφαίρεσή της…

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

(ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ STRANGE ΤΕΥΧΟΣ 8 -ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999)
fourakis.gr και aetos-apokalypsis.com / Image by Wolfgang Eckert from Pixabay