Το Μίσος του Θεού Γιαχβέ, Κατά των Ελλήνων

Διαβάζουμε στα εβραϊκά κείμενα που τον 4ο αιώνα έγιναν με τρόπο εγκληματικό ιερά για τους Χριστιανούς :

Ιεζεκιήλ. 25:16 τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐκτείνω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους καὶ ἐξολοθρεύσω Κρῆτας καὶ ἀπολῶ τοὺς καταλοίπους τοὺς κατοικοῦντας τὴν παραλίαν·

Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: “Δείτε, εγώ θα απλώσω το χέρι μου ενάντια στους Κρήτες, και θα αποκόψω τούς Χερεθαίους, και θα αφανίσω το υπόλοιπο των λιμανιών τής θάλασσας”.

Σοφονίας. 2:5 οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης, πάροικοι Κρητῶν· λόγος Κυρίου ἐφ᾿ ὑμᾶς, Χαναὰν γῆ ἀλλοφύλων, καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐκ κατοικίας.

Σοφονίας. 2:6 καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων.

Διαβάστε επίσης: Γιαχβέ. Από τον Πολυθεϊσμό στον Μονοθεϊσμό

Ο λόγος τού Κυρίου είναι εναντίον σας, Χαναάν, γη των Φιλισταίων και θα σε αφανίσω, ώστε να μη υπάρχει κάποιος που να κατοικεί. Και η Κρήτη θα είναι κατοικίες και σπηλιές βοσκών, και μάντρες προβάτων.

Σχόλιο : Οι Φιλισταίοι ήταν Έλληνες σύμφωνα ακόμη και με Εβραίους Ραβίνους.

Ζαχαρίας. 9,6 ..καὶ καθελῶ ὕβριν ἀλλοφύλων.

Ζαχαρίας. 9,7 καὶ ἐξαρῶ τὸ αἷμα αὐτῶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν..

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Ζαχαρίας. 9,13 διότι ἐνέτεινά σε, Ἰούδα, ἐμαυτῷ εἰς τόξον, ἔπλησα τὸν Ἐφραὶμ καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιών, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν Ἑλλήνων καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητοῦ·

Θα καθαιρέσω την υπερηφάνεια των Φιλισταίων. Και θα αφαιρέσω το αίμα τους από το στόμα τους, και τα βδελύγματα τους από μέσα από τα δόντια τους…
Θα πατήσω σαν τόξο μου τον Ιούδα. Το τόξο θα το γεμίσω με τον Εφραΐμ, και θα ξεσηκώσω τους γιους σου, Σιών, εναντίον των γιων σου, Ελλάδα και θα σε χειρισθώ ως ρομφαίαν πολεμιστού» .

Σχόλιο : Επομένως αυτός ο ψευτο-θεός των Εβραίων και των γραφών τους, που όπως έχει αποδειχθεί είναι ο Σατανάς, μιλάει καθαρά για πόλεμο εναντίον των Ελλήνων.
Γιατί “άραγε”..τέτοιο μίσος για τους Έλληνες ;

Διαβάστε επίσης: Ποιο Είναι το Όνομα του Θεού των Χριστιανών;

Ζαχ. 9,14 καὶ Κύριος ἔσται ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς, καὶ Κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦ.

Ο Κυριος (Γιαχβέ) θα επέλθει εναντίον αυτών των εχθρών και τα βέλη του θα εξακοντισθούν ως αστραπές. Ο Κυριος ο
παντοκράτωρ θα σαλπίσει με σάλπιγγα και θα βαδίσει εναντίων αυτών προκαλώντας αναταραχή με την απειλή του.

Ζαχ. 9,15 Κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτούς, καὶ καταναλώσουσιν αὐτούς, καί καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σφενδόνης
καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς φιάλας θυσιαστήριον.

ο Κύριος ο παντοκράτωρ, θα υπερασπίσει αυτούς( τους Ιουδαίους) και θα εξοντώσουν τους εχθρούς. Θα τους καταχώσουν με τους λίθους της σφεντόνης τους, θα τους καταπιούν, όπως πίνουν τον οίνον και θα γεμίσουν όπως οι φιάλες και το θυσιαστήριο.

Ο Χριστός από την άλλη, που δεν ήρθε από το Γιαχβέ, αλλά από τον Άρρητο Πατέρα της Αλήθειας, τον πραγματικό Δημιουργό, που είναι μόνο Φως και που δεν γνώριζαν οι Εβραίοι, αλλά αντίθετα γνώριζαν οι Αρχαίοι Έλληνες σοφοί, είπε όταν έγινε η συνάντηση Του μαζί τους (με τους Έλληνες) :

«Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο Υιός του Ανθρώπου.» (Κατά Ιωάννην -12,23). Βέβαια το αρχικό κείμενο περιείχε και κάποια ακόμη λόγια, τα οποία οι εντεταλμένοι ανθέλληνες μασόνοι ιερείς, που κατασκεύασαν τον Εβραιοχριστιανισμό – Ορθοδοξία, εξαφάνισαν επίσης από παντού. Έγραφε το κείμενο: Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο υιός του ανθρώπου.» (Το παρακάτω λείπει) « Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.»

Δηλαδή : Ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο γιος του ανθρώπου. Διότι η Ελλάς είναι η μόνη που γεννά ανθρώπους,(είναι) φυτό ουράνιο και θεϊκό βλάστημα (βλαστός) κι αυτό είναι εξακριβωμένο. (Η Ελλάς) γεννώντας το λογισμό (συλλογισμό) έκανε κτήμα της την Επιστήμη.

Το παραπάνω βρέθηκε σε χειρόγραφο του Ευσεβίου του Παμφίλου, Επισκόπου Καισαρείας, 265μ.Χ. εκκλησιαστικού ιστορικού, από τον καθηγητή Ε.Πρόκο το 1974 στις βιβλιοθήκες του Βατικανού.

Οι εγκάθετοι μασόνοι ιεράρχες, υπηρέτες του σκότους, που έκαναν τις παραποιήσεις των γραφών, όπως είναι ιστορικά αποδεδειγμένο, φρόντισαν στο σύνολο των κειμένων, που τον 4ο μ.Χ. αιώνα, έδωσαν το όνομα “Καινή διαθήκη” να προσθέσουν πολλά εδάφια, τα οποία να είναι αντίθετα με την απλή νοοτροπία της αγάπης του Χριστού. Οι εμβόλιμες αυτές προσθήκες, έχουν μέσα τους, το μισάνθρωπο πνεύμα του τιμωρού θεού των Εβραίων, του Γιαχβέ και ξεχωρίζουν σαν τη μύγα μέσα στο γάλα.

Σε αυτά τα χωρία “πάτησαν” πολλοί λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, είτε άθεοι, είτε σκεπτικιστές, είτε ακόμη και Χριστιανοί και ρώτησαν : “Πως γίνεται ο Θεός της αγάπης να μιλάει με τέτοιο τρόπο και να δίνει τέτοιες μισάνθρωπες οδηγίες ; Από τους εκπροσώπους της (εβραίο)χριστιανικής εκκλησίας, γράφτηκαν σελίδες επί σελίδων για να δικαιολογήσουν τα .. αδικαιολόγητα, δίχως να καταφέρουν να πείσουν για την ορθότητα των απαντήσεων τους.

Ένα τέτοιο χωρίο συναντάμε στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφ 7: 26-29

26 ἡ δὲ γυνὴ ἦν ῾Ελληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς.

Και η γυναίκα ήταν Ελληνίδα, Συροφοινίκισσα στο γένος. Και τον παρακαλούσε να βγάλει το δαιμόνιο από τη θυγατέρα της.

27 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ γάρ ἐστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν.

Και εκείνος (ο Χριστός) της έλεγε: «Άφησε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι καλό να λάβει κανείς τον άρτο των παιδιών και να τον ρίξει στα σκυλάκια».

28 ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ· ναί, Κύριε· καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων.

Εκείνη αποκρίθηκε και του λέει: «Κύριε, και τα σκυλάκια κάτω από το τραπέζι τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών».

29 καὶ εἶπεν αὐτῇ· διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε· ἐξελήλυθε τὸ δαιμόνιον ἐκ τῆς θυγατρός σου.

Και τότε της είπε: «Γι’ αυτόν το λόγο που είπες, πήγαινε. το δαιμόνιο έχει εξέλθει από τη θυγατέρα σου».

Σχόλιο : Στο συγκεκριμένο κομμάτι, ο Χριστός φαίνεται να υποτιμά την Ελληνίδα γυναίκα. Όταν μάλιστα αυτή εξευτελίζεται τελείως, μόνο τότε φαίνεται να θεραπεύει την κόρη της. Στο Κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, βρίσκουμε την ίδια ιστορία στην οποία μάλιστα, δήθεν λέει ο Χριστός όταν του ζητάει βοήθεια η Ελληνίδα πως «οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ισραήλ.» Δηλαδή «Δεν στάλθηκα (για άλλον), παρά μόνο στα πρόβατα τα χαμένα του οίκου Ισραήλ».

Πόσο τυχαίο το βρίσκεται που στο ίδιο χωρίο :

α) Υποτιμάται η Ελληνίδα, την οποία οι μασόνοι ιεράρχες που όρισαν τα εβραϊκά κείμενα που μιλούν για το Σατανά ως ιερά, ονομάζουν σκυλί, δια μέσω λόγων που τόλμησαν να προσθέσουν στο στόμα του Χριστού.

β) Εξυμνούνται οι Εβραίοι (οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ισραήλ. )

Ενώ εδώ συμβαίνουν τα παραπάνω, σε πολλά περισσότερα σημεία ο Χριστός επιτιμά συνεχώς και με κάθε ευκαιρία τους Εβραίους που πίστευαν στο Γιαχβέ, που είναι ο Σατανάς, λέγοντάς τους πως δεν γνωρίζουν τον Θεό, τον Πατέρα που Τον έστειλε. Όπως είδαμε δε πιο πάνω, επαινεί και υμνεί τους Έλληνες.

Πως εξηγούνται αυτές οι αντιφάσεις μέσα στην “Αγία Γραφή”;

Ρωτήστε, να σας πουν οι ιεράρχες της μαύρης μασονίας, που παραποίησαν τα κείμενα και έγραψαν τον 4ο αιώνα την “Αγία Γραφή” κατά το δοκούν. Ενώνοντας, όπως είχαν εντολή από σκοτεινά κέντρα εξουσίας, τα λόγια και τη νοοτροπία του θεού των Εβραίων, Γιαχβέ, που είναι ο Σατανάς και ο δημιουργός του κόσμου αυτού, με αυτή του Ιησού Χριστού, που ήρθε από τον φωτεινό τέλειο κόσμο του Αγαθού Δημιουργού, για να μας θυμίσει ότι δεν ανήκουμε στον κόσμο του Γιαχβέ και των υποτακτικών του και να μας δώσει, τον τρόπο να επιστρέψουμε στα δικά Του φωτεινά σύμπαντα (βασιλεία των ουρανών).

Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη Έλληνες που δέχονται το σκοτεινό μισάνθρωπο Γιαχβέ, ως τον Θεό και Δημιουργό των πάντων, που έστειλε τον Ιησού Χριστό στον κόσμο μας. Μάλλον ξέχασαν πως είναι Έλληνες και έγιναν εβραιο-προσκυνημένοι δούλοι του Γιαχβέ και των ιερατείων του.

Ο Ιησούς Χριστός το είπε ξεκάθαρα, το ναι ναι και το ου ου.

Έλληνας και Γιαχβέ, δεν πάνε μαζί.

Χριστός και Γιαχβέ δεν πάνε μαζί.

ο Χριστός (και όχι ο Εβραιοχριστιανισμός- Ορθοδοξία της μαύρης μασόνιας που κατέστρεψε κάθε ελληνική και πραγματική χριστιανική γνώση) και το ανυπότακτο ελληνικό ελεύθερο πνεύμα ήταν και θα είναι ένα.
Ιησούς Χριστός Νικά

ΕΛ Hunter 888 / el.gr / Image by Scottish Guy from Pixabay