Με Ποιόν Μίλησε ο Μωυσής στο όρος Σινά;

Η εκκλησία μας λέει, ότι μίλησε με τον Θεό, που ήταν ο καθοδηγητής των Εβραίων. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Ανοίξτε αν θέλετε για το άρθρο αυτό, την Αγία γραφή που τυχόν έχετε σπίτι σας, μα κυρίως ανοίξτε το νου σας.

Διαβάζουμε στο Κατά Ιώαννην ευαγγέλιο τα εξής:

Κατα Ιωάννην. 1,18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

Μετάφραση: Τον Θεό κανείς ποτέ δεν έχει δει. Ο Υιός ο μονογενής, που υπάρχει μέσα στον Πατέρα, εκείνος μας τον έκανε γνωστό.

Σχόλιο: Κρατήστε ότι κανείς δεν έχει δει ποτέ τον Θεό και ο Υιός, ο Χριστός, Εκείνος μας Τον έκανε γνωστό. Επομένως πριν δεν ήταν γνωστός, άρα δεν ήταν ο Γιαχβέ, που οδηγούσε τους Εβραίους, ο Πατέρας που έστειλε τον Χριστό. Απλή λογική.

Διαβάστε επίσης: Μωυσής και Ακενατόν: Μία «Διαφορετική» Ιστορία από Αυτή που Ξέρουμε

Πάμε λίγο παρακάτω, λέει ο Χριστός:

Κατα Ιωάννην. 5,37 καὶ ὁ πέμψας με πατήρ, αὐτὸς μεμαρτύρηκε περὶ ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ ἀκηκόατε πώποτε οὔτε εἶδος αὐτοῦ ἑωράκατε,

Μετάφραση: Και ο Πατήρ, που με έστειλε έχει μαρτυρήσει για μένα, αλλά εσείς ούτε την φωνήν αυτού έχετέ ποτέ ακούσει ούτε την μορφήν του είδατε.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Κρατήστε τις λέξεις “φωνή” και “μορφή” Του.

Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε με τον Μωυσή, όπως τουλάχιστον μας τα λέει

η “Παλαιά Διαθήκη”.

Έξοδος. 19,9 Έἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· ἰδοὺ ἐγὼ παραγίνομαι πρὸς σὲ ἐν στύλῳ νεφέλης, ἵνα ἀκούσῃ ὁ λαὸς λαλοῦντός μου πρὸς σὲ καὶ σοὶ πιστεύσωσιν εἰς τὸν αἰῶνα. ἀνήγγειλε δὲ Μωυσῆς τὰ ῥήματα τοῦ λαοῦ πρὸς Κύριον.

Έξοδος. 19,9 Ο Κυριος είπε προς τον Μωϋσήν· “ιδού εγώ θα έλθω προς σε δια στύλου νεφέλης, δια να με ακούσει ο λαός, όταν λαλώ προς σε και αποκτήσει έτσι πίστη προς σέ”. Ο Μωϋσής ανήγγειλε την απάντησιν του λαού προς τον Κυριον.

Σχόλιο: Προσέξτε οτι το εβραϊκο κείμενο λέει “να με ακούσει ο λαός”. Ο Χριστός όμως είπε: οὔτε φωνὴν αὐτοῦ ἀκηκόατε πώποτε. Επομένως ο Μωϋσης δεν είδε ποτέ τον Πατέρα που έστειλε τον Χριστό να μας πεί την αλήθεια.

Ας συνεχίσουμε όμως.

Έξοδος. 19,19 ἐγίνοντο δὲ αἱ φωναὶ τῆς σάλπιγγος προβαίνουσαι ἰσχυρότεραι σφόδρα· Μωυσῆς ἐλάλει, ὁ δὲ Θεὸς ἀπεκρίνατο αὐτῷ φωνῇ·

Έξοδος. 19,19 Οι ήχοι των σαλπίγγων εγίνοντο ολονένα και δυνατώτεροι. Κατά την ώραν αυτήν ο Μωϋσής μιλούσε προς τον Θεόν και ο Θεός απεκρίνετο προς αυτόν με φωνήν.

Ο Χριστός είπε: Ιω. 5,37 Και ο Πατήρ, που με έστειλε έχει μαρτυρήσει για μένα, αλλά εσείς ούτε την φωνήν αυτού έχετέ ποτέ ακούσει ούτε την μορφήν του είδατε.

Και παρακάτω:

Έξοδος. 20,22 Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· τάδε ἐρεῖς τῷ οἴκῳ Ἰακὼβ καὶ ἀναγγελεῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ· ὑμεῖς ἑωράκατε ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λελάληκα πρὸς ὑμᾶς·

Έξοδος. 20,22 Είπε δε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “αυτά θα πης στο έθνος του Ιακώβ, αυτά θα αναγγείλης στους απογόνους του Ισραήλ· Με τα ίδια σας τα μάτια είδατε ότι σας ωμίλησα εγώ ο Θεός από τον ουρανόν !

Ο Χριστός είπε:

Κατα Ιωάννην. 5,37 Και ο Πατήρ, που με έστειλε έχει μαρτυρήσει για μένα, αλλά εσεις ούτε την φωνήν αυτού έχετέ ποτέ ακούσει ούτε την μορφήν του είδατε.

Πάμε και σε ένα ακόμη περιστατικό:

Έξοδος. 33,11 καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐνώπιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρὸς τὸν ἑαυτοῦ φίλον

Έξοδος. 33,11 Εκεί μίληοεν ο Κύριος προς τον Μωϋσήν πρόσωπο με πρόσωπο, όπως ομιλεί κανείς προς τον φίλον του.

Συμπέρασμα: Ο Χριστός ξεκαθάρισε ότι τον Πατέρα, ουδέποτε Τον είδε κάποιος, ούτε Του μίλησε, Ούτε είδε κάποια μορφή Του. Επομένως ο Γιαχβέ των Εβραίων, ο οποίος όταν εμφανίζόταν στο Μωϋσή στο όρος Σινά και αλλού, γινόταν σκοτάδι και βροντές και αστραπές και έβγαινε πυκνός σκοτεινός καπνός, δεν έχει καμία σχέση με τον Πατέρα του Χριστού και φυσικά ούτε με τον ίδιο τον Χριστό.

Ο Χριστός το είπε ξεκάθαρα στους Εβραίους που γνώριζαν τον Γιαχβέ, πως τον Πατέρα που με έστειλε εμένα, δεν τον ξέρετε.

«Κατα Ιώαννην» 8:19 – «ἔλεγον οὖν αὐτῷ· ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ σου;»
«Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς· οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα μου, εἰ ἐμὲ ᾔδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ᾔδειτε ἄν.»

μτφ : Του έλεγαν λοιπόν (οι Εβραίοι νομοδιδάσκαλοι), “Πού είναι ο Πατέρας σου ;”.
«Αποκρίθηκε ο Ιησούς : Ούτε εμένα ξέρετε, ούτε τον Πατέρα μου, Αν γνωρίσετε εμένα θα γνωρίσετε και τον Πατέρα μου»

-d- Και το αρχικό ερώτημα, το ερώτημα του τίτλου παραμένει χωρίς απάντηση. Με ποιόν μίλησε ο Μωυσής στο όρος Σινά; Ποιος ήταν αυτός που εμφανίζεται ως ο Θεός που είδε και άκουσε τη φωνή του ο Μωυσής, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, τη στιγμή που στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται με λόγια του Ιησού, ότι κανείς δεν έχει δει και ακούσει τον Θεό και πατέρα του; Μόνο με υποθέσεις μπορούμε να σχηματίσουμε άποψη. Υποθέσεις που πηγάζουν και εξαρτώνται από το πόσο χριστιανός, είναι ή δεν είναι ο καθένας, από το πόσο πιστός είναι ή δεν είναι, από το πόσο ανοιχτόμυαλος είναι ή δεν είναι. Τα συμπεράσματα και τις υποθέσεις αυτές, τις αφήνουμε σε εσάς. -d-

ΕΛ Hunter 888 – prisonplanet.gr / Image by falco from Pixabay