Ο Ερμής Τρισμέγιστος για την Μετενσάρκωση

Ένας ακόμη πολύ σπουδαίος ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ (=πριν το -9650) είναι ό Ερμής ο Τρισμέγιστος. Συνέγραψε πρώτος Κοσμογονία και Ζωογονία (Ανθρωπογονία), καθώς αναφέρει ό Φίλων ό Βύβλιος (Απ. 2): 

«των ύφ’ ηλίω γεγοvότωv πρώτος εστι Τάαυτος, δ των Γραμμάτωv την εύρεσιv επιvοήσας (Ιερογλυφικά), και της των υπομvημάτωv Γραφής κατάρξας, ον Αιγύπτιοι μεv εκάλεσαv Θωύθ Αλεξαvδρείς δε Θώθ, Ερμήv δε Έλληvες». 

Ο Ερμής εχρημάτισε Γραμματεύς του Κρόνου (ό όποιος εβασίλευσε μετά τον Άμμωνα στην Αίγυπτο): «Προελθών δ Kρόνoς Ερμή τω Τρισμεγίστω συμβούλω και βοηθώ χρώμενος, ούτος γαρ ην αυτώ γραμματεύς».

Συνεμάχησε όμως κατόπιν στην Τιτανομαχία με τον Δία, του οποίου θεωρείται το λοιπόν Αγγελιοφόρος. 

Έχουν διασωθεί τα λεγόμενα Ερμητικά Κείμενα, εκ των οποίων αξίζει να αναφέρουμε αποσπάσματα περί μετενσάρκωσεως.

Διαβάστε επίσης: Πυθαγόρας και Προηγούμενες Ζωές του. Οι Άγνωστες Μετενσαρκώσεις του

ΧΧVΙ ΤΕΑΡΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΣΙΣ · ΩΡΟΥ (περί εμψυχώσεως και μετενσαρκώσεως) σελ. 80 · 82 (Στοβαίος Ι, 49, 69 • Τόμος Α· σελ. 463 • Wachmuth) Εδαφ. 1

Το μεταξύ της γης και του ουρανού διάστημα, παιδί μου Ώρε είναι χωρισμένο από την φύση με συμμετρία και αρμονία, τις δε χώρες αυτές οι πρόγονοί μας τις ονόμαζαν ζώνες ή πτυχές. Σ’ αυτές τις ζώνες διαμένουν και οι ψυχές που δεν ενσωματώθησαν ποτέ και εκείνων που ενσωματώθηκαν όταν ζούσαν στη γη, η κάθε μια ψυχή ανάλογα με την αξία της στον κατάλ­ληλο τόπο. Έτσι οι μέν θείες και βασιλικές ψυχές κατοι­κούν στην υψηλότερη χώρα, οι μέσης αξίας στο μέσο της χώρας αυτής και οι ταπεινές ψυχές στην χαμηλότερη περιοχή της ως άνω χώρας των ψυχών.Εδάφ. 2. Οι ψυχές, παιδί μου Ώρε, που στέλνονται από τον ως άνω ουράνιο χώρο των στη γη, για να βασιλεύσουν, προέρχονται από την υπεράνω ό­λων των περιοχών των ψυχών περιοχή. Επίσης εκεί σ’ εκείνη την υπεράνω όλων των περιοχών περιοχή, στέλνονται και οι ψυχές που αποσωματοποιούνται. Εάν όμως η ψυχή είναι αμαρτωλή, στέλνεται μετά την έξοδό της από το σώμα που είχε, στη πιο χαμηλή περιοχή της Γενικής Ζώ­νης των Ψυχών. Αργότερα, εάν στη κατώτερη Ζώνη προοδεύ­σουν ηθικά, θα σταλούν κι εκείνες στην ανώτε­ρη Ζώνη των ψυχών.Εδάφ. 3. Εκεί, στην ανώτερη Ζώνη των Ψυχών βρίσκον­ται οι δορυφόροι της θείας πρόνοιας, οι οποίοι είναι δύο” ο ένας είναι ο ταμίας που συγκεντρώ­νει τις ψυχές και ο άλλος ο ψυχοπομπός. Και ο μεν ταμίας αγρυπνά στις μη σωματοποιηθείσες ψυχές, ο δε ψυχοπομπός εξαποστέλλει και τακτοποιεί στις θέσεις των τις ενσωματωμένες ψυχές κατά την αξία των.Εδάφ. 4. “Ωστε, παιδί μου “Ωρε, έτσι ενεργεί η φύση στη τακτοποίηση των πραγμάτων της γης, και έτσι διαπλάσει και μορφοποιεί τις ψυχές και τα σώ­ματα στα οποία ενσωματώνει τις ψυχές, γιατί η γη είναι το δοχείο των ψυχών. Στη γη παραστέκονται δυο ενέργειες, η μνή­μη και η εμπειρία. Και της μεν μνήμης έργο είναι να επιτηρεί την φύση και να κρατά κάθε τύπο ό­πως ήταν στην αρχή της ύπαρξής του, και κάθε πρωταρχικό μίγμα ύλης που επλάσθει άνωθεν, της δε εμπειρίας έργο είναι να δίνει σε κάθε ψυ­χή που κατεβαίνει από τον χώρο των ψυχών στη γη για να ενσαρκωθεί, ένα σώμα. Ετσι στις ζω­ηρές ψυχές, στις οξείες, δίνει ευκίνητο σώμα, στις δε βαρειές ψυχές, δίνει σώμα νωθρό και στις δόλιες ψυχές, δόλια σώματα.Εδάφ. 5. Η φύση δεν στόλισε άσκοπα τα πτηνά με φτερά. Τα λογικά όντα τα εφοδίασε με ακριβέστερες αισθήσεις, τα τετράποδα με κέρατα, δόντια, νύ­χια και οπλές, τα δε ερπετά τα έπλασε με ευκί­νητα μαλακά σώματα για να κινούνται εύκολα … Τα ψάρια που από την φύση των είναι δειλά, τα έταξε να κατοικούν σε ένα στοιχείο (τα νερά) που το φως του ηλίου δεν τα αγγίζει. Γιατί στα νερά το πυρ ούτε φωτίζει ούτε καίει, χάρις δε στα σώματά τους τα ψάρια μπορούν να κινη­θούν ταχύτατα για να διαφύγουν τους κινδύ­νους .Εδάφ. 6. Οι ψυχές εγκλείονται από την φύση ομοιόμορ­φα στα σώματα. Σε ανθρώπινα σώματα μπαίνουν ύστερα από κρίση, στα σώματα των πτη­νών εγκλωβίζονται οι απάνθρωπες, στα δε τετράποδα ενσαρκώνονται χωρίς κρίση, αδιάκρι­τα, στα σώματα των ερπετών μπαίνουν οι δόλιες ψυχές … και σε σώματα ψαριών ενσωματώνονται οι δειλές και ανάξιες ψυχές.Εδάφ. 7. Βλέπουμε όμως ότι τα ζώα δεν ενεργούν κατά την φύση των.

ΩΡΟΣ στην Ίσιδα: Γιατί συμβαίνουν αυτά, και πώς;

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

ΙΣΙΣ στον “Ωρο: Στους ανθρώπους παρατηρείται το να απο­φεύγουν την κρίση· στα τετράποδα παρατηρείται η αποφυγή των από το να αναγκάζονται να εργασθούν, στα ερπετά του να αποφεύγουν τις δολιότητες, και στα πτηνά παρατηρείται ο φόβος των από τον άνθρωπο.Εδάφ. 8. Ως προς τις ανθρώπινες ψυχές, παιδί μου “Ωρε, παρατηρούνται τα κατωτέρω. Ορισμενες βασι­λικές ψυχές καθώς και άλλες ψυχές, που κατε­βαίνουν στη γη είναι άλλες θερμες, και αλλες κρύες· άλλες υπερήφανες και άλλες ήμερες άλλες ελεύθερες και άλλες βάναυσες αλλες έμπειρες και άλλες άπειρες· άλλες ενεργητικες και άλλες νωθρές. Αυτές οι διαφορές προερ­χονται λόγω του ότι οι ψυχές που στελνονται στη γη για ενσωμάτωση προερχονται απο δια­φορες χώρες της εναεριου διαμονης των. Μερικές ψυχές μεταπηδουν απο την Βασιλικη Ζώνη της ουράνιας κατοικίας των στη γη.Εδάφ. 9. Είναι οι ψυχές των σωμάτων της τέχνης, των ε­πιστημών κ.λπ.

Διαβάστε επίσης: Αριστοτέλης, Προηγούμενες Ενσαρκώσεις, ο Σκοπός τους και η Ενεργοποίηση του Νου

ΩΡΟΣ, στην Ίσιδα: Πως και γιατί γίνεται αυτό;

ΙΣΙΣ, στον “Ωρο: Βασιλέας των αποσαρκοθέντων ψυχων ειναι ο πατέρας σου ·Όσιρις· βασιλέας των ενσαρκω­μένων ψυχών στα σώματα είναι ο ηγεμονας ενός εκάστου έθνους, πατέρας, όλων μας και κα­θηγητής μας είναι ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, κα­θηγητης της ιατρικής επιστήμης είναι ο Ασκλη­πιος, άρχων της δύναμης και της ανδρείας είναι και πάλιν ο πατέρας σου ‘Οσιρις και μετά αυτόν θα είσαι συ παιδί μου ο υιος του, της φιλοσοφίας καθηγητής είναι ο Αρνεδεχήνης, και της ποίησης και πάλιν καθηγη­της ειναι ο Ασκληπιός ή και Ιμούθης … Όμως υπάρχουν και πολλοί άλλοι άρχοντες άλλων Εθνών στον κόσμο.Εδάφ. 10. Όλων όμως άρχοντας, είναι εκείνος που κυβερ­νά από την Άνω χώρα …Εδάφ. 11. Όσες ψυχές έρχονται στη γη από πυρωμένη ζωνη γινονται σιδηρουργοί, τεχνίτες πυρός και τροφής, από υγρά περιοχή ζουν στα νερά, όσοι έρχονται από την ζώνη των επιστημών και των τεχνών γίνονται επιστήμονες και τεχνικοί. Οι α­πό αδρανούς ζώνης διαβιούν άπρακτοι κ.λπ. ·ο­λα αυτά πηγάζουν από την Άνω χώρα τίποτε δεν υπάρχει που να μην έρχεται στη γη’ από τα Άνω.Εδάφ. 12. Και όλα έρχονται από τα ‘Ανω, κι εκεί ξαναεπιστρέφουν και πάλι στην Άνω χώρα ανέρχονται.

Αυτή τη κίνηση της παλινδρομίας εθέσπισε η ιερωτάτη Φύση στα ζώντα όντα. Να και ένα παράδειγμα: Την πνοή, το πνεύμα το παίρνουμε από τον α­έρα και την επιστρέφουμε στον αέρα πίσω. Γι’ αυτό είμεθα προικισμένοι από την φύση με φυσητήρες κι όταν παύσουμε να αναπνεύουμε πεθαινουμε· επιστρέφει η ψυχή μας στην άνω χωρα μας …

Από το βιβλίο ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
του ΠΑΝΤΕΛΗ Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Ιστορικού, Συγγραφέα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997 Εκδόσεις Δίον

Ο Ώρος είναι ηλιακός θεός της αιγυπτιακής μυθολογίας και ταυτίζεται με τον Απόλλωνα. 

Ίσις: Ο Πλούταρχος ερμήνευε το όνομά της ως γνώσις. H Ίσις και η θεά Αθηνά είναι το ίδιο πρόσωπο.

Ο Πλούταρχος στο έργο του «Περί Ίσιδος και Οσίριδος» μας δηλώνει ότι η θεά Ίσις συμβολίζει το άστρο του Κυνός Σείριον ή Σώθιν «Εγώ ειμί η εν τω άστρω τω Κυνί επιτέλλουσα, κατακολουθών τω Ωρίωνι τω αστερισμώ του Οσίριδος» (Δαμάσκιος παρά Hopner). 

«Υπό των Ελλήνων (συνεχίζει ο Πλούταρχος) Κύων καλείται η ψυχή της Ίσιδος, Σώθις δε υπό των Αιγυπτίων, Ωρίων δε, η ψυχή του Ώρου, η δε ψυχή του Τυφώνος, Άρκτος. Επί πλέον αναφέρει «τον Θεό Όσιρι, ως στρατηγό και πλοίαρχο του Κανώβου, το οποίον πλοίο, ονομάζουν οι Έλληνες «ΑΡΓΩ».Ο Πλούταρχος εξηγεί, ότι όλα τα ονόματα των Αιγυπτίων Θεών είναι Ελληνικά, και τα μετέφεραν στην Αίγυπτο, από την Ελλάδα οι εκάστοτε μεταναστεύσαντες Έλληνες. Επί πλέον ο Πλούταρχος ως ιερεύς του Απόλλωνος στους Δελφούς, μας φανερώνει ότι η θεά Αθηνά και η Ίσις, είναι το ίδιο πρόσωπο, η ίδια θεότης με διαφορετικό όνομα. Καθώς και ο θεός Ώρος ταυτίζεται υπό των Ελλήνων με τον Απόλλωνα. Δηλαδή οι (αρχαίοι) Αιγύπτιοι και οι Έλληνες είχαν τους ίδιους Θεούς με διαφορετικά ονόματα και αυτό μας υποδεικνύει κοινή καταγωγή μεταξύ τους.

enneaetifotos / Image by gene1970 from Pixabay