Γιατί τόσο μίσος ο Θεός της Αγίας Γραφής για τους Κρήτες

Η πίστη, συνήθως, είναι δυνατότερη από πολλά πράγματα που εμπεριέχονται μέσα στον άνθρωπο. Αλλά μερικές φορές αξίζει να διαβάσουμε αυτά από τα οποία πηγάζει -d-

Διαβάστε επίσης: Πόσους Ανθρώπους Σκότωσε ο Γιαχβέ και Πόσους ο Σατανάς

«Καὶ ἐξολοθρεύσω Κρῆτας καὶ ἀπολῶ (θὰ καταστρέψω) τοὺς καταλοίπους τοὺς κατοικοῦντας τὴν παραλίαν· καὶ ποιήσω ἐν αὐτοῖς ἐκδικήσεις μεγάλας, καὶ ἐπιγνώσονται θὰ ἔρθουν στὰ συγκαλά τους), διότι ἐγὼ Κύριος ἐν τῷ δοῦναι τὴν ἐκδίκησίν μου ἐπ’ αὐτούς» (Ἰεζεκιήλ, κε ́ 16-17).

• «Οὐαὶ (ἀλίμονο!) οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα (τις ἀκτές) τῆς θαλάσσης πάροικοι Κρητῶν· λόγος Κυρίου ἐφ’ ὑμᾶς, Χαναὰν γῆ ἀλλοφύλων, καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς (θὰ σᾶς καταστρέψω) ἐκ κατοικίας· καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων…» (Σοφονίας, β ́ 5-6).

• «Τάδε λέγει Κύριος …καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Γάζης καὶ καταφάγεται θεμέλια αὐτῆς· καὶ ἐξολοθρεύσω κατοικοῦντας ἐξ Ἀζώτου καὶ ἐξαρθήσεται θὰ ἐξαφανισθῇ) φυλὴ ἐξ Ἀσκαλῶνος καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρα μου ἐπὶ Ἀκκαρὼν καὶ ἀπολοῦνται οἱ κατάλοιποι τῶν ἀλλοφύλων, λέγει Κύριος» (Ἀμώς, α ́ 6-8).
(Πρόκειται γιὰ τὶς τέσσερες πόλεις τῶν Φιλισταίων-Κρητῶν.)

• «Καὶ ράξει (θὰ τσακίσῃ) ὁ Θεὸς τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ’ ὄρος Σιών· ἐπ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν διασκεδάσει θὰ διασκορπίσῃ) Συρίαν ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ τοὺς Ἕλληνας ἀφ’ ἡλίου δυσμῶν τοὺς κατεσθίοντας τὸν Ἰσραὴλ ὅλῳ τῷ στόματι…» (Ἡσαΐας, θ ́ 10-11).

• «Πέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Λυδοὶ καὶ Λίβυες καὶ πάντες οἱ ἐπίμικτοι καὶ τῶν υἱῶν τῆς διαθήκης Μου μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ…» (Ἰεζεκιήλ, λ ́ 5).

• «Ὁ τράγος τῶν Αἰγῶν βασιλεὺς Ἑλλήνων» (∆ανιήλ, η ́ 21).

*Σημ.Τράγο αποκαλεί τον Μ. Αλέξανδρο.

Βάλε το email σου στην φόρμα για να λαμβάνεις τα άρθρα μας.

Από τον Panagiotis Darivas
kolakas / Image by Dr StClaire from Pixabay